Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg TB/REG-20600-02 - WB/REG/2020-05
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-07-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

WIJZIGINGSBESLUIT WB/REG/2020-05

Nummer Datum inwerkingtreding  
WB/REG/2020-05 1 januari 2020  
Datum vaststelling Geldig tot Behandeld door
29 juni 2020 1 januari 2021 directie Regulering

 

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg TB/REG-20600-02

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

 

Artikel Ι
 

In onderdeel VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN (E), van de Algemene bepalingen bij de prestaties tandheelkundige zorg in Bijlage 1 bij  Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg, met kenmerk TB/REG 20600-02, wordt de zinsnede

Ad E86) Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Eénmaal per wortelkanaalbehandeling in rekening te brengen.”, vervangen door:

Ad E86) Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Per wortelkanaalbehandeling in rekening te brengen, tenzij er sprake is van verwijzing naar een andere mondzorgaanbieder (praktijk) om de wortelkanaalbehandeling voort te zetten. Deze andere mondzorgaanbieder (praktijk) mag de prestatie ook per wortelkanaalbehandeling in rekening brengen.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Beroepsclausule

 

Dit wijzigingsbesluit maakt deel uit van de beslissing op bezwaar d.d. 29 juni 2020 met kenmerk 355504-571144.   

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Adres: College van Beroep voor het bedrijfsleven

            Postbus 20021

            2500 EA  'S-GRAVENHAGE

 

Het beroep moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

-           naam en adres van de indiener;

-           de dagtekening;

-           een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

-           de gronden (onderbouwing) van het beroep.

 

Indien mogelijk dient een afschrift van dit besluit te worden meegezonden.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

Dit wijzigingsbesluit is niet ondertekend omdat het deel uit maakt van de beslissing op bezwaar van 29 juni 2020 met kenmerk 355504-571144.

 

Toelichting

De wijziging in de toelichting van prestatie E86 is tot stand gekomen naar aanleiding van een gegrond verklaard bezwaar, gericht tegen de wijziging van de algemene bepaling bij de prestatiebeschrijving ‘E86, Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling’ in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg voor het jaar 2020.

De toevoeging beoogt te voorzien in de situaties waarin een patiënt wordt doorverwezen naar een andere mondzorgaanbieder (praktijk) waar de wortelkanaalbehandeling wordt voortgezet.

Ook voor deze andere mondzorgaanbieder (praktijk) is het nu mogelijk gemaakt het noodzakelijke gebruik van de operatiemicroscoop per wortelkanaalbehandeling te declareren. Dit was eerder niet mogelijk wanneer de eerste mondzorgaanbieder (praktijk) het gebruik van de operatiemicroscoop bij de start van de wortelkanaalbehandeling al had gedeclareerd.

Naar boven