Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking experiment bekostiging verpleging en verzorging - TB/REG-21610-01
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking experiment bekostiging verpleging en verzorging

Nummer

Datum inwerkingtreding  
TB/REG-21610-01 1 januari 2021  
Datum ondertekening Geldig tot Behandeld door
7 juli 2020 1 januari 2022 Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2, 4.4 en 4.6 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid jo. artikel 51, 52, 53 en 58, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging,

 

en de regeling:

Regeling verpleging en verzorging,

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg die individueel toewijsbare verpleging en verzorging leveren zoals omschreven in artikel 2.10 Besluit zorgverzekering (Bzv);
 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

 

aan:

alle zorgverzekeraars en alle (niet-)verzekerden,1

 

in rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijving en het bijbehorend tarief zoals opgenomen in onderstaande tabel, met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.

Prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging

 

Met deze prestatie kan worden geëxperimenteerd met de bekostiging van individueel toewijsbare verpleging en verzorging als bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging, door een vast bedrag per patiënt op basis van de samenstelling van de populatie af te spreken. Vrij tarief

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Het experiment kent de volgende voorwaarden:

 • Voor deelname aan het experiment is een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar vereist.
 • Zorgaanbieder en zorgverzekeraar spreken voor de experimentprestatie een vast bedrag per patiënt af op basis van de samenstelling van de populatie.
 • De patiënt mag geen nadeel van het experiment ondervinden.
 • Er mag geen sprake zijn van dubbele bekostiging.
 • Het experiment mag alleen individueel toewijsbare verpleging en verzorging zoals omschreven bij of krachtens de Zvw omvatten.

 

Tariefsoort

Het tarief van de prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging is een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg. Ook de eenheid waarin de prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging wordt gedeclareerd, is vrij.

 

Overeenkomst

Deze prestatie mag slechts in rekening worden gebracht indien hier voorafgaand aan de declaratie een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar van de desbetreffende verzekerde aan ten grondslag ligt.

 

Afronding bedragen bij contante betalingen

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgaanbieder of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

 

Reikwijdte

De verpleging en verzorging waar deze tariefbeschikking op ziet, betreft alleen de zorg die onder de aanspraak van de Zvw valt.

Intrekken oude prestatie- en tariefbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze tariefbeschikking wordt de Prestatie- en tariefbeschikking experiment bekostiging verpleging en verzorging, met kenmerk TB/REG-18602-01, ingetrokken.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking experiment bekostiging verpleging en verzorging, met kenmerk TB/REG-18602-01, blijft van toepassing op feiten en aangelegenheden die onder de werkingssfeer van die prestatie- en tariefbeschikking vielen en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze prestie- en tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze prestatie- en tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze prestatie- en tariefbeschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking experiment bekostiging verpleging en verzorging.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       

030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

drs. J. Rijneveld

Unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven