Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart toelichting beleid en regels ggz en fz 2021
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg in 2021 zijn gepubliceerd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd.

Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen weer. Een volledig overzicht vindt u onderaan de pagina.

Tip: Op zoek naar de tarieven voor ggz in de Wlz? Lees dan deze informatiekaart.

1 Beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz

Op basis van de Wet verplichte ggz (Wvggz) kan de rechter besluiten tot een verplichte verblijfszorg in een Forensische Psychiatrisch Centrum. Dit valt onder beveiligingsniveau 4. Een aparte prestatie voor beveiligingsniveau 4 biedt transparantie in de zorg van een groep kwetsbare patiënten die in potentie een risico vormt voor de maatschappelijke veiligheid. Daarmee zijn zorgaanbieders en zorgverzekeraars in staat om tot passende inkoopafspraken te komen en waar nodig bij te sturen. Er zijn zeven nieuwe deelprestaties verblijf (A4 t/m G4) toegevoegd in de gespecialiseerde ggz met beveiligingsniveau 4. Dit sluit aan op de nu bestaande verblijfsprestaties voor beveiligingsniveau 2 en 3.

2 Herijking tarieven beschermd wonen (zzp ggz-c) in de forensische zorg

Voor de herijking van de zzp-c tarieven (begeleid wonen) in de forensische zorg voor 2021 is gekozen om tarieven modelmatig op te bouwen. Hierbij houden we rekening met specifieke kenmerken binnen de forensische zorg. De modelmatige opbouw maakt de opbouw van het tarief transparant en maakt duidelijk welke zorg daarvoor verleend kan worden. Tegelijkertijd leidt dit tot een tariefverhoging van bijna 6% gemiddeld. Door de andere wijze van kostenonderzoek kunnen we dus niet zozeer spreken van een kostenverhoging, maar een tariefverhoging. Die biedt mogelijkheden om extra te differentiëren in de zorginkoop.

3 Seriële prestaties in de generalistische basis-ggz

Zorgverzekeraars hanteren in de generalistische basis-ggz in beginsel de eis dat een patiënt klachtenvrij moet zijn na één prestatie in de generalistische basis-ggz. Er wordt onduidelijkheid ervaren wanneer een nieuwe prestatie geleverd mag worden. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) hebben voor de omgang met opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz een gezamenlijke werkwijze opgesteld. Via een voetnoot in de regelgeving verwijst de NZa ter informatie naar de websites van de partijen voor de uitwerking van deze werkwijze.

4 Acute psychiatrische hulpverlening

De regelgeving voor de acute psychiatrische hulpverlening is nu een jaar in gebruik. Vanuit het veld en op basis van eigen bevindingen is gekeken naar een betere opzet ervan. In de beleidsregel (BR/REG-21123a) en nadere regel (NR/REG-2107a) zijn kleine wijzigingen verwerkt ter verduidelijking en een betere leesbaarheid. Ook de volgorde van de artikelen is daarbij aangepast. Enige inhoudelijke wijziging is dat de verplichting van een accountantscontrole bij de definitieve aanvraag is komen te vervallen. In plaats van een controleverklaring komt een bestuursverklaring als onderdeel van de definitieve aanvraag.

In de regeling gespecialiseerde ggz (NR/REG-2113a) komt het vereiste van directe tijd van de regiebehandelaar bij een crisis-dbc buiten budget met verblijf met zorgtype 304 te vervallen. Een regiebehandelaar hoeft geen directe tijd te besteden aan de patiënt, als dit in de voorafgaande crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303) al is gebeurd.

De nadere regel (NR/REG-2107a) stelt dat directe tijd van de regiebehandelaar niet verplicht is bij een crisis-dbc binnen budget zonder verblijf. Dit was altijd al het geval. Nu is dat nog eens extra verduidelijkt door hieraan in de verwijzing naar de declaratiebepalingen van de Regeling gespecialiseerde ggz (NR/REG-2113a) expliciet aandacht te besteden.

5 Kleine correcties regelgeving en techniek

Aan de hand van bevindingen op de huidige regelgeving en techniek zijn er kleine correcties doorgevoerd in de regelgeving, validatieregels en codelijsten van 2021.

6 Overgang naar zorgprestatiemodel

In een speciaal document staan de wijzigingen in de codelijsten en de validatieregels voor de afsluitreden 'Overgang naar zorgprestatiemodel'. Dit document vindt u bij de release-informatie van RG21c en RF21c en in het bestand met de codelijsten voor de basis-ggz.

Naar boven