Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen TB/REG-21600-01
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen TB/REG-21600-01

 

Aanvulling op Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01)

Op 3 juli 2020 publiceerden wij de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01), die per 1 januari 2021 in werking is getreden. In voormelde prestatie- en tariefbeschikking is het tarief van de prestatiebeschrijving ‘Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)’ naar aanleiding van een kostenonderzoek gecorrigeerd via een wijzigingsbesluit. Dit wijzigingsbesluit is een correctie van de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01) en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Bekijk hier het wijzigingsbesluit: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_645232_22/1/

 

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling
TB/REG-21600-01 1 januari 2021 3 juli 2020
Volgnr. Geldig tot Behandeld door
01 1 januari 2022 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen a, c en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg;

 

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, kenmerk BR-REG-21100;

 

en de regeling:

Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, kenmerk NR-REG-2101;

 

besloten:

dat rechtsgeldig;

 

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c sub 1 van de Wmg die geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw);

 

aan:

alle zorgverzekeraars, alle (niet-)verzekerden1 en zorgaanbieders;


In rekening mag worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro’s), mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

 

Prestaties

Tarief

Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden

Maximaal € 168,21

Zorg zoals gedragswetenschappers bieden Maximaal € 134,84
Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten Maximaal € 78,14
Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel Maximaal € 96,17
Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington Maximaal € 99,62
Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) Maximaal € 136,73

Reistoeslag zorgverlener

Maximaal €  31,64

Onderlinge dienstverlening

Vrij

Experiment

Vrij

 

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

 

Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 

  • De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven voor de prestaties zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden, zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington, zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) en reistoeslag zorgverlener zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Declaratie vindt plaats in eenheden van een uur (zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden en zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)), een dagdeel (zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel en zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington) of per bezoek (reistoeslag zorgverlener).

 

  • Voor  de prestatie onderlinge dienstverlening, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg.

 

  • Voor de prestatie experiment geldt een vrij tarief en een vrije declaratie-eenheid. Voor deze prestatie geldt dat hier een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

  • De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de reguliere maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een max-maxtarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de zorgverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen is gesloten bij een zorgverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

 

  • Er is sprake van onderlinge dienstverlening wanneer de zorg die door een zorgaanbieder wordt verleend onderdeel is van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie onderlinge dienstverlening in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd.

 

Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking

 

De Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk TB/REG-20628-02 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2020, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

     

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven