Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen TB/REG-21600-01
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Versie:vergelijk Vergelijk met Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen - TB/REG-22618-02, versie: 2: 01-01-2022 t/m 31-12-2022  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

TB/REG-22618-02

1 januari 2022

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

03-11-2021

1 januari 2023

directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a, c en d jo. artikel 51 tot met 53, van de Wmg,

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen,

en de regeling:

Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg die geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw);

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2 °, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

alle zorgverzekeraars, alle (niet-)verzekerden1 en zorgaanbieders,

in rekening mag worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro's) zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Vervallen en intrekken oude prestatie- en tariefbeschikkingen en wijzigingsbesluit

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk TB/REG-22618-01, ingetrokken.

De Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk TB/REG-21600-01 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2021, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Het Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01), met kenmerk WB/REG/2021-05, dat een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2021, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking en wijzigingsbesluit

De Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk TB/REG-21600-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Het Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01), met kenmerk WB/REG/2021-05, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in dat besluit en die betrekking hebben op de periode waarvoor dat besluit gold.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen TB/REG-21600-01

Aanvulling op Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01)

Op 3 juli 2020 publiceerden wij de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01), die per 1 januari 2021 in werking is getreden. In voormelde prestatie- en tariefbeschikking is het tarief van de prestatiebeschrijving ‘Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)’ naar aanleiding van een kostenonderzoek gecorrigeerd via een wijzigingsbesluit. Dit wijzigingsbesluit is een correctie van de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01) en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Bekijk hier het wijzigingsbesluit: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_645232_22/1/

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling
TB/REG-21600-011 januari 20213 juli 2020
Volgnr. Geldig tot Behandeld door
011 januari 2022directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen a, c en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg;

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, kenmerk BR-REG-21100;

en de regeling:

Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, kenmerk NR-REG-2101;

besloten:

dat rechtsgeldig;

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c sub 1 van de Wmg die geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw);

aan:

alle zorgverzekeraars, alle (niet-)verzekerden1 en zorgaanbieders;


In rekening mag worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro’s), mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

PrestatiesPrestatiebeschrijvingen

Tarief

Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden

Maximaal € 168,21172,50

Onderzoek voor toegang tot geriatrische revalidatiezorg

Maximaal € 172,50

Zorg zoals

Zorg zoals gedragswetenschappers bieden

gedragswetenschappers bieden
Maximaal €

Maximaal € 138,28

134,84
Zorg in

Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten

een groep aan kwetsbare patiënten
Maximaal €

Maximaal € 71,86

78,14
Zorg in

Zorg in een groep aan patiënten met een lichamelijke handicap en/of aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Maximaal €

Maximaal € 105,84

96,17
Zorg in

Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington

een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington
Maximaal €

Maximaal € 90,50

99,62
Zorg aan

Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)
Maximaal €

Maximaal € 318,02

136,73

Reistoeslag zorgverlener

Maximaal € 31,6432,46

Onderlinge dienstverlening

Vrij

ExperimentExperimentprestatie

Vrij

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

  • De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven voor de prestaties zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden, zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington, zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) en reistoeslag zorgverlener zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Declaratie vindt plaats in eenheden van een uur (zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden en zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)), een dagdeel (zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel en zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington) of per bezoek (reistoeslag zorgverlener).

  • Voor de prestatie onderlinge dienstverlening, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg.

  • Voor de prestatie experiment geldt een vrij tarief en een vrije declaratie-eenheid. Voor deze prestatie geldt dat hier een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt.

  • De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de reguliere maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een max-maxtarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de zorgverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen is gesloten bij een zorgverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

  • Er is sprake van onderlinge dienstverlening wanneer de zorg die door een zorgaanbieder wordt verleend onderdeel is van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie onderlinge dienstverlening in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd.

- Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven voor de prestaties zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden, zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington, zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) en reistoeslag zorgverlener zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Declaratie vindt plaats in eenheden van een uur (zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden en zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)), een dagdeel (zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel en zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington) of per bezoek (reistoeslag zorgverlener).

De Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepenVoor de prestatie onderlinge dienstverlening, met kenmerk TB/REG-20628-02 diegeldt een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2020vrij tarief als bedoeld in artikel 50, is met ingangeerste lid, onderdeel a, van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallenWmg.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021- Voor de prestatie experiment geldt een vrij tarief en vervalt met ingang van 1 januari 2022een vrije declaratie-eenheid. Voor deze prestatie geldt dat hier een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie-- De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de reguliere maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een max-maxtarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de zorgverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen is gesloten bij een zorgverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid,- Er is sprake van onderlinge dienstverlening wanneer de zorg die door een zorgaanbieder wordt verleend onderdeel is van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekendbeschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te worden ingediend en dient ten minstevoeren prestatie op het gebied van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de volgende gegevens te bevatten:'opdrachtgevende zorgaanbieder'. De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie onderlinge dienstverlening in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd.

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

- krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is; en

- in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft; en

- krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zvw en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijk gesteld met een Zvw- respectievelijk Wlz-verzekerde.