Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking zintuiglijk gehandicaptenzorg - TB/REG-20616-01
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020

Nummer

TB/REG-20616-01

Datum inwerkingtreding

01 januari 2020

Datum verzending

 

Datum vaststelling

07-05-2019

Geldig tot

01 januari 2021

Behandeld door

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

 

en meer in het bijzonder

artikel 35, 50 eerste lid, onderdelen c en d, 52, aanhef en onder e en 53 aanhef en onder b, van de Wmg

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestaties en tarieven zintuiglijk gehandicaptenzorg;

 

en de nadere regel:

Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg;

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg die zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw)

 

aan:

alle zorgverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1

 

in rekening mag worden gebracht:

de onderstaande in de tabel opgenomen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende maximumtarieven (in euro’s) mits is voldaan aan de bij de prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.  Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel prestaties en tarieven zintuiglijk gehandicaptenzorg.

 

Prestaties zintuigelijk gehandicaptenzorg

Maximumtarief 2020

Auditief/communicatief

AC10

Intake

 €         455,57

AC21

Behandeling doof/slechthorend excl. groep

 €         649,15

AC22

Behandeling doof/slechthorend  incl. groep

 €      2.328,37

AC31

Behandeling TOS excl. groep

 €         581,78

AC32

Behandeling TOS incl. groep

 €      3.194,89

AC33

Behandeling individueel zonder groep

 €         908,11

AC41

Diagnostiek en behandelcoördinatie

 €         581,80

AC42

Behandeling

 €         119,10

AC50

Reistoeslag

 €         122,03

 

Onderlinge dienstverlening

maximum

Visueel

V11

Kortdurende behandeling

 €         265,65

V12

Diagnostiek

 €         377,95

V13

Verdiepende diagnostiek

 €         377,95

V14

Uitgebreide behandeling

 €         171,90

V21

Kortdurende behandeling

 €         208,45

V22

Diagnostiek

 €         278,22

V23

Verdiepende diagnostiek

 €         278,22

V24

Uitgebreide behandeling

 €         165,69

V31

Observatie met verblijf 

 €    12.640,12

V32

Intensieve behandeling met verblijf

 €      3.326,95

V41

Intermitterende visuele behandeling

 €         131,89

V51

Visuele expert consultatie

 €         584,35

V52

Uitgebreide visuele expert consultatie

 €      1.092,88

V60

Reistoeslag

 €         113,50

 

Onderlinge dienstverlening

maximum

 

 

Aanvullende voorschriften en beperkingen

Tariefsoort

De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg.

 

Afronding tijdseenheid

Indien sprake is van prestaties gedurende een deel van een uur wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Indien er geen schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aanwezig is over de werkwijze rondom de afronding van de geleverde zorg wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

 

Afronding bij contante betalingen

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05.

Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

 

Max-max tarieven

De maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

 

Onderlinge dienstverlening

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties, met inachtneming van de geldende maximumtarieven, via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder.

Beëindiging oude tariefbeschikking

De prestatie- en tariefbeschikking zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019, met kenmerk TB/REG-19615-01, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2019, is op de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Inwerkingtreding

Deze prestatie- en tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

 

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van deze tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven