Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging - BR/REG-19144
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Onder verwijzing naar artikel 58 van de Wmg, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen. De daartoe vereiste aanwijzing van 9 juli 2015, met kenmerk 776202-137545-MC, bedoeld in artikel 59, aanhef en onder f, van de Wmg, is door de Staatssecretaris van VWS met brief van 9 juli 2015, kenmerk 776202-137545-MC, aan de NZa gegeven. De aanwijzing is gepubliceerd in de staatscourant onder het nummer 20563.

1. Begripsbepalingen

Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging zoals omschreven in artikel 2.10 Besluit zorgverzekering (Bzv):

“ Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg:

a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog risico daarop,

b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en

c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft.”

 

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

 

Experiment

Het in deze beleidsregel bedoelde experiment bekostiging verpleging en verzorging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen op basis van dit experiment, in afwijking van de reguliere bekostiging, een vast bedrag per patiënt op basis van de samenstelling van de populatie afspreken. 

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden een experiment aan te gaan waarbij

kan worden afgeweken van de reguliere bekostiging van verpleging en verzorging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen op basis van dit experiment een vast bedrag per patiënt op basis van de samenstelling van de populatie afspreken.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de individueel toewijsbare verpleging en verzorging zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

4. Prestatie en tarief experiment bekostiging verpleging en verzorging

4.1

Prestatiebeschrijving

4.1 Prestatiebeschrijving

4.2

Voor de prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50 lid 1 sub a van de Wmg.

 

4.3

Voor dit experiment geldt een algemene, niet geïndividualiseerde, tarief- en prestatiebeschrijvingsbeschikking. 

5. Start, duur en einde van het experiment

5.1

De start van het experiment en de ingangsdatum van de algemene tarief- en prestatiebeschrijvingsbeschikking, is niet eerder dan 1 januari 2016.

 

5.2

Het experiment eindigt wanneer de nieuwe bekostiging voor verpleging en verzorging wordt ingevoerd. In ieder geval eindigt het experiment vijf jaar na de start daarvan, overeenkomstig artikel 58 van de Wmg. Als partijen bij het experiment een eerdere datum overeenkomen, eindigt hun experiment op de overeengekomen datum. 

6. Uitgangspunten

6.1

Het experiment kent de volgende voorwaarden:

 • Voor deelname aan het experiment is een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar vereist.
 • Zorgaanbieder en zorgverzekeraar spreken voor de experimentprestatie een vast bedrag per patiënt af op basis van de samenstelling van de populatie.
 • De patiënt mag geen nadeel van het experiment ondervinden.
 • Er mag geen sprake zijn van dubbele bekostiging.
 • Het experiment mag alleen individueel toewijsbare verpleging en verzorging zoals omschreven bij of krachtens de Zvw omvatten.

 

6.2

Indien het experiment naar het oordeel van de NZa niet meer voldoet aan artikel 6.1, kan de NZa het experiment onmiddellijk beëindigen. Indien de NZa het experiment beëindigt, kunnen de partijen terugvallen op de reguliere bekostiging.

 

6.3

Voor de prestaties die onder het experiment vallen, is het bepaalde in artikel 35 Wmg, eerste lid, onder c en d, niet van toepassing.

7. Beleidsregels en nadere regels

Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden, past de NZa haar beleidsregels en nadere regels toe. 

8. Evaluatie van het experiment

8.1

De NZa evalueert het experiment bekostiging verpleging en verzorging conform artikel 58 Wmg. In het kader hiervan zal de NZa bij zorgverzekeraars en/of zorgaanbieders informatie uitvragen over het experiment.

 

Rond de start van het experiment vraagt de NZa in ieder geval de volgende gegevens op bij zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder:

 • naam en contactgegevens van de partijen (betrokken zorgaanbieder en zorgverzekeraar) die experimenteren;
 • de patiëntengroep(en) die onder het experiment vallen;
 • het voor de experimentele prestatie overeengekomen tarief/tarieven per patiënt;
 • het eventueel overeengekomen totaalbudget dat voor het gebruik van deze prestatie geldt;
 • de overeengekomen te declareren eenheid.

 

Tijdens en/of na afloop van het experiment vraagt de NZa in ieder geval de volgende gegevens op:

 • stukken over de voor- en nadelen van de bekostiging waarmee is geëxperimenteerd;
 • de totale kosten van het experiment op basis van het aantal gedeclareerde prestaties maal het tarief.

 

Het staat de NZa vrij om aanvullende of andere informatie uit te vragen in het kader van het experiment.

 

8.2

De NZa rapporteert aan de Minister van VWS over het experiment.

9. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging, met kenmerk BR/REG-18102, ingetrokken.

10. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorgaande beleidsregel

De Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging, met kenmerk BR/REG-18102, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging.

TOELICHTING

Algemeen

Met deze beleidsregel wordt voor de indivueel toewijsbare verpleging en verzorging de mogelijkheid geboden een experiment aan te gaan. Daarbij kan worden afgeweken van de reguliere bekostiging die is gebaseerd op werkelijk gerealiseerde uren verpleging en verzorging.

 

Het experiment maakt het mogelijk dat er stappen worden gezet in de bekostiging van verpleging en verzorging, mede met het oog op het verminderen van administratieve lasten.

 

Om gebruik te maken van de ruimte die het experiment biedt, moeten zorgaanbieder en zorgverzekeraar hierover eerst een overeenkomst sluiten. Binnen de kaders die de regelgeving voor dit experiment stelt, spreken de zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze overeenkomst af hoe de prestatie onder het experiment precies wordt vormgegeven en welk tarief hierbij wordt gehanteerd.

Wanneer de overeenkomst is gesloten en aan alle eisen is voldaan die zijn gesteld voor deelname aan het experiment, kan de zorgaanbieder de geleverde verpleging en verzorging in rekening brengen door de prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging te declareren tegen het overeengekomen tarief.

Artikelsgewijs

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is slechts van toepassing op individueel toewijsbare zorg. Dit betekent dat het experiment kan worden ingezet voor alle prestaties die onder de Beleidsregel verpleging en verzorging vallen, met uitzondering van de prestaties ketenzorg dementie en regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg.

 

4. Prestatie en tarief experiment bekostiging verpleging en verzorging

Er zal een algemene tarief- en prestatiebeschikking worden opgesteld. Deelnemers aan het experiment hoeven dus geen individuele tarief- en prestatiebeschikking aan te vragen bij de NZa.

 

Afspraken worden gemaakt op basis van de samenstelling van de populatie. Om een beeld te krijgen van de populatie kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de historische productmix van een aanbieder.

 

Partijen hebben een grote mate van vrijheid om hun experiment vorm te geven zoals zij willen. Zo kunnen zij de patiëntgroep/patiëntgroepen die onder het experiment valt/vallen, zelf bepalen. De overeengekomen prestatie kan bijvoorbeeld gelden voor alle patiënten van de zorgaanbieder die verzekerd zijn bij de zorgverzekeraar waarmee de experimenteerovereenkomst is gesloten, maar er kunnen ook bepaalde patiëntgroepen buiten het experiment worden gehouden.

In de sfeer van de tarieven kan bijvoorbeeld één tarief overeen worden gekomen. Maar er kunnen ook meerdere tarieven worden overeengekomen met bijvoorbeeld een onderscheid naar zorgzwaarte.

Overigens is de te declareren eenheid vrij (zie de Regeling verpleging en verzorging). Dat wil zeggen dat partijen zelf kunnen bepalen of de eenheid van de prestatie per uur, per dag, per week, per maand of nog anders is. Voorwaarde hierbij is dat de prestatie per patiënt declarabel is.

 

5. Start, duur en einde van het experiment

5.2

Voor verpleging en verzorging wordt een nieuwe bekostigingssystematiek ontwikkeld. Wanneer deze wordt ingevoerd eindigt het experiment.

 

Wanneer één van de experimenteerpartijen er voor kiest het experiment vroegtijdig te beëindigen, wordt teruggevallen op de reguliere bekostiging voor verpleging en verzorging.

 

6. Uitgangspunten

6.1

Dubbele bekostiging van dezelfde zorg voor dezelfde patiënt mag niet. Dit betekent dat de zorg die gedeclareerd wordt met de prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging, niet ook met een andere prestatie zoals opgenomen in de Beleidsregel verpleging en verzorging mag worden gedeclareerd.

 

6.3

Wanneer een zorgaanbieder en zorgverzekeraar een overeenkomst hebben gesloten voor het experiment, zijn de prestatiebeschrijvingen voor individueel toewijsbare verpleging en verzorging, zoals opgenomen in de Beleidsregel verpleging en verzorging, niet van toepassing voor de zorg die valt onder het overeengekomen experiment zolang dit experiment rechstgeldig van kracht is. Deze bepaling strekt ertoe dit tot uitdrukking te brengen.

 

7. Beleidsregels en nadere regels

De NZa past de geldende nadere regels en beleidsregels toe. Artikel 5.6 van de Regeling verpleging en verzorging bevat een bepaling die specifiek op het experiment is toegesneden.

Naar boven