Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Calamiteitenhospitaal 2017
Publicatiedatum:30-03-2018Versie:vergelijk

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het aanvraagformulier verantwoording calamiteitenhospitaal

1. Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor ‘zorg verleend door het calamiteitenhospitaal’ (hierna: calamiteitenhospitaal) 2017 zoals bedoeld in artikel 11 van de beleidsregel ‘Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ met als kenmerk BR/REG-17180a (hierna: de beleidsregel) en de beleidsregel ‘Beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa’ met als kenmerk BR/REG-17152 (hierna: het Uniform kader). De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

De zorgaanbieder die een beschikbaarheidbijdrage ontvangt voor zorg verleend door het calamiteitenhospitaal heeft hiervoor een verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een beschikbaarheidbijdrage Calamiteitenhospitaal. De beoordeling van de verstrekking van de beschikbaarheidbijdrage vindt - naast het gestelde in de beleidsregel - plaats op basis van het geldende Convenant Calamiteitenhospitaal, gesloten tussen het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Universitair Medisch Centrum Utrecht welke d.d. 17 januari 2013 is gepubliceerd in de Staatscourant. Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage Calamiteitenhospitaal ontvangt. Voor overige definities van de in dit accountantsprotocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 3 en artikel 11 van de beleidsregel.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het accountantsonderzoek en het in dat kader af te geven rapport van feitelijke bevindingen ten aanzien van het door de zorgaanbieder ingevulde aanvraagformulier ‘Verantwoording calamiteitenhospitaal’ (hierna: het formulier). Het rapport van feitelijke bevindingen wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt bij haar oordeelsvorming over de juistheid van de gedeclareerde kosten.

Hiertoe verricht de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie van de beschikbaarheidbijdrage die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd. De NZa controleert vervolgens de verantwoording op het voldoen aan de subsidievoorwaarden en stelt de beschikbaarheidbijdrage vast.

1.3 Procedures

Zoals volgt uit het Uniform Kader, dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage in te dienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage wordt verleend. Door de zorgaanbieder moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het formulier dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa https://aanvragen.nza.nl.

Dit formulier moet vergezeld gaan van een rapport van feitelijke bevindingen, verstrekt door een accountant (RA of AA) met certificerende bevoegdheid (hierna: de accountant). Dit accountantsprotocol geeft aanwijzingen voor het rapport van feitelijke bevindingen inzake de verantwoording over de beschikbaarheidbijdrage calamiteitenhospitaal voor het jaar 2017.

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende  beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assuranceopdrachten (ViO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

Voor vragen over de regeling en/of het onderzoek door de accountant kan contact opgenomen worden met de NZa via info@nza.nl of via de informatielijn van de NZa op telefoonnummer 088-770 8 770. Deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.
Hoofdstuk 2 gaat in op de overeengekomen specifieke
werkzaamheden.
In de bijlage is een modeltekst opgenomen voor het rapport van feitelijke bevindingen met daarin een uitwerking van de specifieke werkzaamheden. 

2. Overeengekomen specifieke werkzaamheden

De accountant voert werkzaamheden uit op de gegevens zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier ten behoeve van de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage calamiteitenhospitaal 2017.

De accountant voert overeengekomen specifieke werkzaamheden uit op basis van de Nederlandse Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en dit protocol. Dit betekent dat hij geen zekerheid verschaft of oordelen geeft, maar alleen feitelijke onderzoeksbevindingen rapporteert.

De accountant voert overeengekomen specifieke werkzaamheden uit ten aanzien van de volgende in het formulier opgenomen gegevens:

  • het aantal openstellingen en het aantal slachtoffers waarvoor het Calamiteitenhospitaal wordt opengesteld (derde tabblad van het formulier);
  • de gerealiseerde kosten van investeringen (vierde tabblad van het formulier).

 

De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn in de modeltekst van het rapport opgenomen, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1 van dit accountantsprotocol. In het rapport vermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid.

Ten aanzien van de bestuursverklaring voert de accountant geen werkzaamheden uit. Uit de beleidsregel blijkt dat de uiteindelijke toekenning van de beschikbaarheidbijdrage bestaat uit een vast en variabele deel. De accountant voert zijn werkzaamheden uit op de door de zorgaanbieder in het formulier verantwoorde gegevens ten aanzien van het variabele deel als hiervoor genoemd.

Het variabele deel van de beschikbaarheidbijdrage is afhankelijk van het aantal openstellingen en het aantal slachtoffers waarvoor het calamiteitenhospitaal wordt opengesteld. Het aantal (mogelijke) slachtoffers bij het verzoek tot openstelling bepaalt welk scenario1  van toepassing is en het aantal functionarissen dat wordt ingezet. Het aantal slachtoffers bij melding kan hoger liggen dan het daadwerkelijk aantal patiënten dat in het Calamiteitenhospitaal opgenomen wordt bij een niet geplande openstelling. In het verantwoordingsformulier wordt door de zorgaanbieder het aantal slachtoffers op basis van de melding verantwoord.

Bijlage 1: Rapport van feitelijke bevindingen inzake de Verantwoording Calamiteitenhospitaal 2017

Aan: de Raad van Bestuur2 van <naam zorgaanbieder>

Opdracht       

Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het formulier Verantwoording calamiteitenhospitaal 2017’ (hierna: het formulier) voor <naam zorgaanbieder> te <zetel> over 2017. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel het verrichten van die werkzaamheden die wij met u zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door de NZa vastgelegd in het accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Calamiteitenhospitaal 2017. De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van <datum brief opdrachtbevestiging>.

Verantwoordelijkheden

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 4400N, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden” en het accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Calamiteitenhospitaal 2017. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Werkzaamheden en bevindingen

In deze paragraaf is een beschrijving van de uitgangspunten, overeengekomen specifieke werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor de overige informatie in het formulier in zijn totaliteit. U zult hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

#

Werkzaamheden

Feitelijke bevindingen

Openstellingen en slachtoffers

1

De accountant stelt door middel van het inwinnen van inlichtingen bij de relevante functionaris (benoemen functie) vast dat procedures aanwezig zijn omtrent het initiëren en registeren van openstellingen zoals door de instelling opgenomen zijn.

Van de accountant wordt niet verwacht dat hij het bestaan en de effectieve werking van deze procedures onderzoekt of daarover een conclusie dan wel inhoudelijk oordeel geeft.

 

2

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder de aansluiting heeft verricht tussen het aantal openstellingen en slachtoffers met het onderliggende (productie-) registratiesysteem.

De accountant rapporteert de aard van de administratie waarmee deze registratie is aangesloten

 

3

De accountant stelt op basis van inlichtingen bij de relevante functionaris (benoemen functie) vast hoe de registratie plaatsvindt van de volgende in het formulier verantwoorde gegevens:

  • Scenario bij openstelling3
  • Aantal potentiële slachtoffers voor wie het Calamiteitenhospitaal wordt opengesteld op basis van het verzoek;
  • De duur per openstelling;
  • Verzoekende partij.

In zijn rapport geeft hij een beschrijving van deze registratie.

 

Investeringen

4

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder de investeringen gerelateerd aan het in stand houden van het calamiteitenhospitaal heeft aangesloten met de vaste activa-administratie, dan wel financiële administratie.

 

5

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder genoemde investeringen heeft aangesloten met onderliggende brondocumentatie (o.a. facturen).

 

 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor <Naam zorginstelling> en de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

<Plaats, datum>
<Naam accountantspraktijk>
<Naam accountant>

Naar boven