Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling IMO-nummer
Publicatiedatum:01-11-2000Geldigheid:01-11-2000 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling IMO-nummer
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Schepenwet en op artikel 2 van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

Het scheepsidentificatienummer, bedoeld in artikel 2 van het Schepenbesluit 1965, is het nummer, bedoeld in de als bij deze regeling opgenomen resolutie A.600(15) (IMO Ship Identification Number Scheme) van 19 november 1987 van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie.

relaties0relaties0

Artikel 2

Artikel 2 van het Schepenbesluit 1965 is niet van toepassing op:

  • a. vrachtschepen van minder dan 300 ton;relaties0
  • b. schepen zonder mechanische voortstuwing;relaties0
  • c. pleziervaartuigen;relaties0
  • d. schepen voor bijzondere doeleinden, zoals lichtschepen, drijvende radiostations, en reddingvaartuigen;relaties0
  • e. hopperzuigers;relaties0
  • f. draagvleugelboten en luchtkussenvaartuigen;relaties0
  • g. drijvende dokken en overeenkomstige constructies;relaties0
  • h. houten schepen. relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3

De scheepseigenaar vraagt het scheepsidentificatienummer aan bij Lloyd's Register of Shipping te Londen.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling IMO-nummer.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven