Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel verlichting bemanningsverblijven
Publicatiedatum:20-06-1997Geldigheid:20-06-1997 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel nr. S 1997/1 omtrent de toepassing van artikel 53, eerste lid, van het Schepelingenbesluit (Beleidsregel verlichting bemanningsverblijven)
Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Gelet op artikel 53, eerste lid, van het Schepelingenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

Verblijven van schepelingen zijn voor de toepassing van artikel 53, eerste lid, van het Schepelingenbesluit behoorlijk verlicht, indien de verlichtingssterkte van:

 • a.de algemene verlichting in dagverblijven, ontspanningsruimten en nachtverblijven ten minste 50 lux bedraagt;relaties0
 • b.de algemene verlichting in lees- en schrijfruimten, in sanitaire ruimten en wasplaatsen en in eetruimten ten minste 100 lux bedraagt;relaties0
 • c.bedleeslampen en bijzondere verlichting van tafels en bureaus in dagverblijven, ontspanningsruimten, nachtverblijven en eetruimten ten minste 150 lux bedraagt, enrelaties0
 • d.bijzondere verlichting van schrijfbureaus in lees- en schrijfruimten en van spiegels in nachtverblijven, sanitaire ruimten en wasplaatsen ten minste 200 lux bedraagt. relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

 • 1. De verlichtingssterkte van de algemene verlichting, bedoeld in artikel 1, onderdelen a en b, wordt gemeten op een hoogte van 1 meter boven de vloer, op de verticale lijn door de navolgende punten:
  • a.op de helft van alle afstanden tussen opeenvolgende lichtpunten in een bepaalde ruimte;relaties0
  • b.op de helft van de afstand tussen elk lichtpunt en de dichtstbijzijnde wand waarvoor dat lichtpunt het dichtstbijzijnde lichtpunt is, enrelaties0
  • c.op de helft van alle afstanden tussen de afgeschermde gedeelten van een bepaalde ruimte en de wanden waarvan door weerkaatsing van licht indirecte verlichting van de desbetreffende gedeelten wordt verkregen.relaties0
  relaties0
 • 2. De verlichtingssterkte van bedleeslampen, bureaulampen en van bijzondere verlichting als bedoeld in artikel 1, onderdelen c en d, wordt gemeten op het te verlichten vlak. relaties0
relaties0

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlichting bemanningsverblijven.

relaties0relaties0

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Het
Hoofd van de Scheepvaartinspectie
,
H.G.H. ten
Hoopen
Naar boven