Onderwerp: Bezoek-historie

Vaststelling model ladingjournaal
Publicatiedatum:02-06-1988Geldigheid:02-06-1988 t/m 16-09-2008Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vaststelling model ladingjournaal

Artikel 1

Bij deze regeling wordt vastgesteld het model van een ladingjournaal als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen (Stb. 1988, 112), zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

relaties0relaties0

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

De bijlage ligt ter inzage bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.

relaties0relaties0
's-Gravenhage
29 april 1988
De
minister
van Verkeer en Waterstaat,
N.
Smit-Kroes
Naar boven