Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling Graancode
Publicatiedatum:01-11-2000Geldigheid:01-11-2000 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling Graancode
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 9 van bijlage XIX van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. document van machtiging:

  het document van machtiging vereist voor schepen die gestort graan vervoeren;

  b. Graancode:

  de ‹International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk›, vastgesteld bij de als bijlage bij deze regeling opgenomen resolutie MSC.23(59) van 23 mei 1991 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie.

  relaties0
 • 2. In de Graancode wordt verstaan onder Administration: het Hoofd van de Scheepvaartinspectie. relaties0
relaties0

Artikel 2

Een schip dat gestort graan vervoert, voldoet aan de bepalingen van de Graancode, met dien verstande dat daarvan de artikelen 3 en 5 van Hoofdstuk A en de appendix bij deze code niet van toepassing zijn.

relaties0relaties0

Artikel 3

 • 1. Een schip als bedoeld in artikel 2 is voorzien van een document van machtiging, afgegeven door het Hoofd Scheepvaartinspectie.relaties0
 • 2. Het document wordt gevoegd bij de stabiliteitsgegevens, bedoeld in artikel 6 van de Graancode.relaties0
 • 3. Het document, de stabiliteitsgegevens en de daarbij behorende tekeningen zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld.relaties0
 • 4. Een kopie van het document, de stabiliteitsgegevens en de daarbij behorende tekeningen zijn aan boord aanwezig. relaties0
relaties0

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Graancode.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven