Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling DSC-Code
Publicatiedatum:06-09-2000Geldigheid:06-09-2000 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling DSC-Code
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 6, vierde lid, van richtlijn nr. 98/18/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (PbEG L 144) en de artikelen 5, tweede lid, en 8, vijfde lid, van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. DSC-Code:

  de Code of Safety for Dynamically Supported Craft, zoals vastgesteld bij de als bijlage 1 bij deze regeling opgenomen resolutie A. 373 (X) van 14 november 1977 van de Algemene Vergadering van de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie en zoals gewijzigd bij de als bijlage 2 bij deze regeling opgenomen resolutie MSC.37(63) van 19 mei 1994 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie;

  b. DSC-schip:

  een schip, gebouwd voor 1 januari 1996, dat voldoet aan de omschrijving van artikel 1.4.1 van de DSC-Code.

  relaties0
 • 2. In de DSC-Code wordt verstaan onder: Administration:

  het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;

  should:

  al naar gelang het gebruik `moet' of `moeten'.

  relaties0
relaties0

Artikel 2

 • 1. DSC-schepen voldoen aan de bepalingen van de DSC-Code, met uitzondering van de artikelen 1.2.2, 1.2.3, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, en 1.9 van de DSC-Code.relaties0
 • 2. DSC-schepen hebben een exemplaar van de DSC-Code aan boord. relaties0
relaties0

Artikel 3

 • 1. Een DSC-schip is voorzien van een bouw- en uitrustingscertificaat voor DSC-schepen (Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate).relaties0
 • 2. Het model van het certificaat is het model, opgenomen in Annex 1 van de DSC-Code. relaties0
relaties0

Artikel 4

 • 1. Indien een DSC-schip bedrijfsmatig personen of goederen vervoert, is het tevens voorzien van een door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie afgegeven exploitatievergunning voor DSC-schepen (Dynamically Supported Craft Permit to Operate), die ten minste de gegevens bevat, bedoeld in voorschrift 1.6.5 van de DSC-Code.relaties0
 • 2. De in het eerste lid bedoelde exploitatievergunning is slechts geldig in combinatie met het ten behoeve van het schip afgegeven geldige bouw- en uitrustingscertificaat, genoemd in artikel 3. relaties0
relaties0

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling DSC-Code.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die in Nederland ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven