Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdelijke regeling verordening (EG) nr. 782/2003
Publicatiedatum:29-06-2003Geldigheid:29-06-2003 t/m 09-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling tot tijdelijke uitvoering van verordening (EG) nr. 782/2003 (Tijdelijke regeling verordening (EG) nr. 782/2003)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003, houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115);

Besluit:

Artikel 1

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie is belast met de uitvoering van artikel 6 van verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003, houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115), voor wat betreft de keuring en certificatie van schepen.

relaties0relaties0

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door de Minister van Verkeer en Waterstaat te bepalen tijdstip.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven