Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet
Publicatiedatum:20-08-2013Geldigheid:20-08-2013 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20130820 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling van 6 juli 2006, nr. HDJZ/SCH/2006-979, Hoofddirectie Juridische Zaken, ter uitvoering van artikel 7a van de Zeebrievenwet (Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

Degene die een schip beheert waarvoor een zeebrief als bedoeld in de artikelen 4 en 4a van de Zeebrievenwet, is afgegeven, draagt er zorg voor dat in zijn vestiging in Nederland de volgende gegevens en bescheiden met betrekking tot dat zeeschip beschikbaar zijn:

  • a.de positie waar het zeeschip zich bevindt;relaties0
  • b.de staat van het technisch onderhoud van het zeeschip;relaties0
  • c.de namen, de functies, de vaarbevoegdheden en de certificaten van de bemanningsleden;relaties0
  • d.de personeelsgegevens, bedoeld in artikel 3 van de Wet zeevarenden;relaties0
  • e.de individuele zeearbeidsovereenkomsten met de bemanningsleden die aan boord van het zeeschip dienst doen, respectievelijk de collectieve arbeidsovereenkomsten die op deze bemanningsleden van toepassing zijn;relaties0
  • f.de namen van de passagiers en van de overige opvarenden op het zeeschip, voor zover van toepassing, enrelaties0
  • g.de aard en de samenstelling van de lading indien het gevaarlijke of schadelijke stoffen betreft, bedoeld in hoofdstuk VII van het op 1 november 1974 te Londen totstandgekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 5 juli 2006, houdende wijziging van het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek, de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven