Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet
Publicatiedatum:01-10-2022Geldigheid:01-10-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.onderzoek eerste afgifte certificaat: onderzoek verricht voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;relaties0
 • b.onderzoek hernieuwing certificaat: onderzoek verricht voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;relaties0
 • c.onderzoek overname met langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die zijn voorzien van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag;relaties0
 • d.onderzoek overname zonder langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die niet voorzien zijn van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

 • 1. De tarieven, bedoeld in deze regeling, zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden door ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport in Nederland. De aanvrager voldoet de ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.relaties0
 • 2. In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.relaties0
 • 3. Een aanvraag bij andere verstrekkers dan de ILT wordt pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigde tarief is voldaan.relaties0
relaties0
relaties0

§ 2 Tarieven koopvaardij

Artikel 3

 • 1. Voor de afgifte, verlenging of vernieuwing van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 267.relaties0
 • 2. voor de afgifte van een duplicaat of gewaarmerkt afschrift van een certificaat, verklaring, ontheffing, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf is een tarief verschuldigd van € 183.relaties0
relaties0

Artikel 4

 • 1. Voor het onderzoek van schepen nodig voor de afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in de tabellen in bijlage 1.relaties0
 • 2. Indien een scheepstype niet is opgenomen in bijlage 1, wordt voor het onderzoek nodig voor de afgifte van een certificaat of een verklaring door de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.relaties0
 • 3. Indien een scheepstype niet is opgenomen in bijlage 1 wordt door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat daarmee het meest overeenkomt.relaties0
relaties0

Artikel 5

Voor het onderzoek aan boord nodig voor een tussentijdse aanpassing of een verlenging van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 506.

relaties0relaties0

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 7

Voor het onderzoek van de romp aan de buitenzijde van niet-geklasseerde schepen nodig voor het viseren van het certificaat van deugdelijkheid of het veiligheidscertificaat, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een tarief verschuldigd van € 971.

relaties0relaties0

Artikel 8

Voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 2bis, eerste lid, van de Schepenwet is een tarief verschuldigd van:

 • a.€ 714 indien voor de afgifte onderzoek van schepen nodig is;relaties0
 • b.€ 267 indien voor de afgifte geen onderzoek van schepen nodig is.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 12

 • 1. Een tarief van € 167 per manuur is verschuldigd:relaties0
 • 2. Bij gelijktijdige aanbieding voor een onderzoek ter goedkeuring van meerdere vrijwel identieke uitvoeringen van uitrustingsstukken en materialen, is voor de afgifte het tarief verschuldigd van € 269.relaties0
relaties0

Artikel 13

Voor het behandelen van een verzoek tot samenlading van gevaarlijke stoffen in één laadeenheid is een tarief verschuldigd van € 117.

relaties0relaties0

Artikel 14

Voor het behandelen van een verzoek tot goedkeuring op grond van de International Maritime Dangerous Goods Code is een vergoeding verschuldigd van € 539.

relaties0relaties0

Artikel 14a

 • 1. Voor de kosten van werkzaamheden met betrekking tot schepen van een vreemde nationaliteit waarmee vanuit een haven in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba een reis zal worden ondernomen, en die niet ingevolge de artikelen 2 of 2bis van de Schepenwet onder de bepalingen van de Schepenwet vallen, verricht door ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport in het kader van de aanhouding, bedoeld in de artikelen 16, tweede lid, en 69, eerste lid, van de Schepenwet, kan een tarief gevorderd worden van USD 2.413.relaties0
 • 2. Het in het eerste lid bedoelde tarief wordt vermeerderd met USD 191 per keer dat ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport over water hebben moeten afreizen naar het schip dat onderwerp van een onderzoek was dat geleid heeft tot de aanhouding, dan wel de opheffing van de aanhouding van dat schip.relaties0
relaties0
relaties0

§ 3 Tarieven vissersvaartuigen

Artikel 15

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 16

 • 1. Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte, vernieuwing of handhaving van certificaten, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:
  Geklasseerde vissersvaartuigen    
  Onderzoek eerste afgifte certificaat   € 16.748
  Periodiek onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat   € 2.437
  Onderzoek overname met langlopend certificaat   € 5.600
  Niet-geklasseerde vissersvaartuigen    
  Onderzoek eerste afgifte certificaat € 13.524 € 30.600
  Periodiek onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat € 2.274 € 2.800
  Onderzoek overname met langlopend certificaat € 5.289 € 6.516
  relaties0
 • 2. Het tarief voor het periodiek onderzoek, bedoeld in het eerste lid, is verschuldigd zolang het schip onder toezicht staat en is niet langer verschuldigd na schriftelijke afmelding en uitschrijving uit het visserijregister.relaties0
 • 3. Voor het onderzoek van niet-geklasseerde sportvissers- of recreatievaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de vernieuwing of handhaving van certificaten is in afwijking van het eerste lid het volgende tarief verschuldigd:
  • a.voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter € 2.914;relaties0
  • b.voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter € 3.225.relaties0
  relaties0
 • 4. Bij tussentijdse verkoop van een vissersvaartuig vindt geen verrekening van het tarief met de koper of verkoper plaats.relaties0
 • 5. Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de afgesproken tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is voor de wachttijd van degene die inspecteert een tarief verschuldigd van € 167 per uur. Indien de inspectie geheel vervalt wordt een tarief van € 336 in rekening gebracht.relaties0
 • 6. Indien tijdens een herinspectie aan boord van een schip blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, wordt voor de volgende inspectie een tarief van € 336 in rekening gebracht.relaties0
 • 7. Voor de afgifte van een duplicaat of gewaarmerkt afschrift van een certificaat, verklaring, ontheffing, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf is een tarief verschuldigd van € 183.relaties0
relaties0

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 18

 • 1. Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een vergunning, als bedoeld in artikel 2bis, eerste lid, van de Schepenwet, is een tarief verschuldigd van € 971.relaties0
 • 2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd indien het een vergunning betreft uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, met de bedoeling het vaartuig gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming, een certificaat van vrijstelling of een certificaat van deugdelijkheid.relaties0
relaties0
relaties0

§ 4 Tarief onderzoek radio-installatie [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

§ 5 Overige bepalingen

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 21

Indien onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat, vergunning, verklaring of document als bedoeld in deze regeling, buiten toedoen van de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie niet volledig is uitgevoerd en niet leidt tot de afgifte van dat document, is een tarief verschuldigd van € 161 per manuur.

relaties0relaties0

Artikel 21a [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 22

 • 1. Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdag, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 85 per manuur.relaties0
 • 2. Het in het eerste lid genoemde tarief is eveneens verschuldigd voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden.relaties0
relaties0

Artikel 23

 • 1. Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, opgenomen in bijlage 2, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van € 1.410.relaties0
 • 2. Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk buiten Nederland worden uitgevoerd, is voor de reistijd buiten Nederland en voor de eventuele wachttijd tijdens het verblijf buiten Nederland een aanvullend tarief per manuur verschuldigd van € 161.relaties0
 • 3. De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.relaties0
relaties0

Artikel 24

 • 1. Voor de werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Schepenwet en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze regeling een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 167 per manuur.relaties0
 • 2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is exclusief de kosten voor de afgifte van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld in deze regeling.relaties0
relaties0
relaties0

§ 6 Slotbepalingen

Artikel 26

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 27

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 4 van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

Hernieuwde afgifte € 5.990 € 7.672
Viseren certificaten € 1.365 € 2.247
Aannemersmateriaal met voortstuwing    
Hernieuwde afgifte € 6.980 € 9.472
Viseren certificaten € 1.466 € 2.347
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing    
Hernieuwde afgifte € 2.645 € 3.352
Viseren certificaten € 853 € 971
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken    
Hernieuwde afgifte € 2.646 € 3.352
Viseren certificaten € 971 € 971
Supply- en supportschip    
Hernieuwde afgifte € 5.027 € 7.672
Viseren certificaten € 853 € 2.247
Hernieuwde afgifte € 6.109
Viseren certificaten € 1.657
Personentender ≥24 meter  
Hernieuwde afgifte € 5.027
Viseren certificaten € 1.533
Patrouille-, peil- en meetvaartuig ≥24 meter  
Hernieuwde afgifte € 5.027
Viseren certificaten € 1.533
relaties0

Bijlage 2 bedoeld in artikel 23, eerste lid

Onderzoekstermijnen als bedoeld in artikel 23, eerste lid.

a. Onderzoek eerste afgifte certificaat    
Vrachtschip < 500 GT 13
Aannemersmateriaal met voortstuwing < 500 GT 8
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing < 500 GT 2
  500–2000 GT 3
  > 2000 GT 3
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken   33
Supply- en supportschip < 500 GT 12
Special purpose schip < 500 GT 11
Modu met voortstuwing < 500 GT 16
Modu zonder voortstuwing < 500 GT 6
Hotelplatform < 500 GT 4
  500–2000 GT 6
  > 2000 GT 7
Sleepboot < 24 meter 8
  > 24 meter 11
Personentender < 24 meter 8
  > 24 meter 12
Patrouille-, peil- en meetvaartuig < 24 meter 7
  > 24 meter 11
     
b. Onderzoek hernieuwing certificaat    
Passagiersschip < 500 GT 2
  < 2000 GT 4
  2000–6000 GT 5
  6000–9000 GT 6
  > 9000 GT 11
     
c. Onderzoek hernieuwing certificaat SI schepen    
Vrachtschip 5
Aannemersmateriaal met voortstuwing < 500 GT 6
  > 500 GT 7
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing 2
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken   2
Supply- en supportschip < 500 GT 3
  > 500 GT 5
Sleepboot < 24 meter 3
  > 24 meter 5
Personentender 3
Patrouille-, peil- en meetvaartuig 3
     
     
d. Onderzoek overname met langlopende certificaten    
Vrachtschip < 500 GT 4
Aannemersmateriaal met voortstuwing < 500 GT 2
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing < 500 GT 1
  > 500 GT 2
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken < 500 GT 1
  > 500 GT – 2
Supply- en supportschip < 500 GT 2
Special purpose schip < 500 GT 2
Modu met voortstuwing < 500 GT 2
Modu zonder voortstuwing < 500 GT 2
Hotelplatform < 2000 GT 2
  > 2000 GT 3
Sleepboot < 24 meter 1
  > 24 meter – 2
Personentender > 24 meter 1
    2
Patrouille-, peil- en meetvaartuig < 24 meter 1
     
e. Onderzoek overname zonder langlopende certificaten    
Aannemersmateriaal met voortstuwing < 500 GT 8
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing < 500 GT 2
  > 500 GT 3
     
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken 5
Supply- en supportschip < 500 GT 10
Special purpose schip < 500 GT 9
Modu met voortstuwing < 500 GT 13
Modu zonder voortstuwing < 500 GT 6
Hotelplatform < 2000 GT 6
  > 2000 GT 6
    7
Sleepboot < 24 meter 8
  > 24 meter 9
Personentender < 24 meter 7
  > 24 meter 10
Patrouille-, peil- en meetvaartuig < 24 meter 6
  > 24 meter 9
     
f. Viseren certificaten SI schepen    
Vrachtschip < 500 GT 1
  > 500 GT 2
Aannemersmateriaal met voortstuwing 2
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing 1
Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken 1
Supply- en supportschip < 500 GT 1
  > 500 GT 2
Sleepboot < 24 meter 1
  > 24 meter 2
Personentender 1
Patrouille-, peil- en meetvaartuig 1
     
g. Nieuwbouw vissersvaartuigen    
Niet geklasseerde vissersvaartuigen < 24 meter 28
  > 24 meter 30
Niet geklasseerde mosselvaartuigen > 24 meter 28
Geklasseerde vissersvaartuigen > 24 meter 20
     
h. Afgifte diploma of verklaring    
Verklaring bekendheid machinekamer met/zonder verklaring 1
     
i. Overige werkzaamheden    
Afgifte NLS/COFCOS certificaat 1
Aanpassing certificaat met onderzoek 1
Afgifte verklaring met onderzoek 1
Afgifte vrijstelling met onderzoek 1
Intermediate survey COFCOS suppliers 1
Periodical survey VC uitrusting 1
Visering van droogzetting SI-schepen schepen 1
relaties0
Naar boven