Onderwerp: Bezoek-historie

Mededeling aangewezen nationale normen pleziervaartuigen (Stcrt. 2005, 74)
Geldigheid:18-04-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


8 april 2005/Nr. HDJZ/SCH/2005-968
Hoofddirectie Juridische Zaken


De Minister van Verkeer en Waterstaat deelt mede dat de normen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen, de normen zijn waarvan de referentienummers zijn opgenomen in de tabel behorende bij deze mededeling.
De richtlijn nr. 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen (PbEG L 164) (verder: de richtlijn) bevat eisen waar pleziervaartuigen aan moeten voldoen. In opdracht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn normen opgesteld die technische specificaties bevatten en invulling geven aan de eisen voor pleziervaartuigen: de geharmoniseerde normen.
De referentienummers van de geharmoniseerde normen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Vervolgens is het aan de lidstaten om aan de geharmoniseerde normen nationale normen toe te kennen en de referentienummers van de nationale normen te publiceren.
De tabel bij onderhavige mededeling bevat een overzicht van alle referentienummers van nationale normen ter uitvoering van de geharmoniseerde normen die op het moment van de publicatie van deze mededeling zijn aangewezen. Verwijzingen naar de desbetreffende Publicatiebladen van de Europese Gemeenschappen zijn opgenomen in kolom D van de tabel.
Voorheen waren de referentienummers van de nationale normen opgenomen in de Regeling geharmoniseerde normen pleziervaartuigen. Met de Wet van 10 november 2004 tot wijziging van de Wet pleziervaartuigen in verband met de invoering van uitlaaten geluidsemissienormen voor pleziervaartuigen en uitbreiding van de werkingssfeer van die wet tot voortstuwingsmotoren van pleziervaartuigen en waterscooters (Stb. 604) is artikel 4 van de Wet pleziervaartuigen gewijzigd, waarmee de grondslag voor de Regeling geharmoniseerde normen pleziervaartuigen is komen te vervallen. De nieuwe tekst van artikel 4 van de Wet pleziervaartuigen geeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de opdracht om nationale normen aan te wijzen. Aan die opdracht wordt met onderhavige mededeling voldaan.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Hoofddirecteur Juridische Zaken,
K.J. Kraan.

Tabel bij de mededeling aangewezen normen pleziervaartigen, HDJZ/SCH/2005-968


Naar boven