Onderwerp: Bezoek-historie

Nr. 07 Release hooks for survival craft
Geldigheid:16-05-1994 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.Release hooks

As you may know chapter III of Solas 1974 is being revised. One of the subjects of discussions is the need of the "on load/off load" release book for survival craft and rescueboats. A number of countries including the Netherlands is in favour to delete the "on load" provision on the hook. In that case clear requirements should be drafted for the off-load hook, as well as for the mechanism wich will release the hooks from a two-point suspension. In the meantime it is know that the requirement for "on-load" release hook will be maintained. "Off-load" systems, will only be permitted in the resived chapter III of the Solas, in case of single point suspension and especially in case of rescueboats.

In the vieuw of the developmenst in the IMO last year, the Netherlands has issued a single point of suspension in wich rescueboats, positioned under a single point of suspension in combination with a painter, are permitted to be released by means of a "off load" hook. This means that in such cases the "on-load" hook is not required anymore. But that either an "on-load/off-load" hook or an "off-load" hook can be used.
Of course both types of hooks should be of an approved type. At the moment of annoucing this equivalent arrangement, no approved "off-load" hooks were available. It was expected that within a short time this type of hook should be offered for approval, but that did not happen.
In the course of 1993 rescueboats have been delivered, with a single point suspension, without approved "off-load" hooks. The SWL of these hooks is sufficient, however the used test load is not known, but with respect to means of operation and the quality of the locking device they do not comply with the requirements. It is also not knownif the required safety factor of 6 has been taken into account.
The abovementioned hooks must be replaced by an approved of the "off-load" or "off-load/on-load" type.

An othet part of the launcing device for lifesaving equipment requiring an interpretation is the remote control of the break mechanism of the winch.
For sake of completeness the present view of the Shipping Insection about the subject of remote conrtol and hooks for rescueboats is stated in the annex of this letter.

I am confident to have advised you sufficiently


Yours truly

Head Shipping Inspection


Hooks

For lifeboats and rescueboats ( two point suspension):
an approved "on-load/off-load" hook.

For davit-launched liferafts:
an automatic release hook (ARH)

For rescueboats ( single point suspension ):
an approved "on load/off Ioad" or en "off Ioad" hook.
A common cargo hook or comparable hook is hot acceptable.

For combined use for liferaft and rescueboat:
an ARH with an extra feature for easy connection.
Since these hooks are not yet available, two hooks are required for the time being.
The hook for the rescueboat (RRH) shall be ready for flrst use.

Remote control

On Solas vessels:
- For rescueboats a remote control (RC) with a running wire on reel or wireless remote control (WRC)
- For liferaft a RC of the "let go" type
- For combination loferaft/rescueboat a RC running wire on reel or a WRC
- On passengersships where the launcing crwe of the lifeboats are being embarked in the liferafts, an exemption for RC on the lifeboats may be granted (see equivalent arrangement)

On vessels smaller than 500 GT end non-Solas vessels (>500Gt, non propelled)
- generally davit-launched liferafts will not appear on this category of vessels.
- for the rescueboat a RC of the "let go" type is accaptable.

Note: the design of the "handle" should be clearly different. For the "let go" type a toilet chain and for the running wire a triangle.


Used abbreviations:
AHR: automatic release hook
RC: remote control
RRH rescueboat release hook
WRC: wireless remote controlContactpersoon:
H.A. de Rooy
Datum:
16 mei 1994
Ons kenmerk:
SI-20.912/94/SIKN
Onderwerp:
Ontkoppelingshaken

Mijne heren,

Zoals u wellicht weet, wordt thans in IMO-verband ( sub-committee Lifesaving, Search and Rescue (LSR)) gewerkt aan de herziening van Hoofdstuk III van het Solas Verdrag 1974. Bij de herziening van dit hoofdstuk staat ondermeer de "on load/off load" haak voor redding- en hulpverleningsboten ter discussie. Een aantal landen, waaronder Nederland, wil af van de "on load" voorziening op de haak. Wel moeten er dan duidelijke eisen komen voor de "off load" baak, alsmede voor het mechanisme dat bij twee-punts ophanging moet zorgen voor het gelijktijdig ontkoppelen van de baken. Inmiddels is bekend dat voor reddingboten de eis voor "on load" release gehandhaafd zal blijven. Pure "off load" systemen zullen in het herziene hoofdstuk III van het Solas verdrag slechts worden toegestaan voor één-puntsophangingssystemen, waarbij met name wordt gedacht aan hulpverleningsboten.

Vooruitlopend op de ontwikkelingen in IMO heeft Nederland vorig jaar een equivalent regeling opgesteld waarin, bij hulpverleningsboten die zijn opgesteld onder een één-punts ophanging, het gebruik van een "off load" baak wordt toegestaan, in combinatie met een vanglijn. Dit betekent dat in dergelijke gevallen niet langer een "on load/off Ioad" baak is vereist, maar dat een keuze kan worden gemaakt tussen een "on load/off losd" baak en een "off load" haak. Uiteraard dienen beide baken van een goedgekeurd type te zijn. Op het moment dat de regeling uitkwam was er geen goedgekeurde "off load "haak op de markt. De verwachting was dat deze spoedig zou worden aangeboden, maar dat bleek niet het geval te zijn, In de loop van 1993 zijn er hulpverleningsboten, onder een één-punts ophanging, afgeleverd met niet goedgekeurde "off load" haken.

Deze haken hebben wel voldoende SWL, hoewel gehanteerde proefbelasting niet bekend is, maar voldoen wat betreft bediening en kwaliteit van de borging niet aan de eisen. Ook is niet zeker of rekening is gehouden met de verelste veiligheidsfactor van 6. Deze baken dlenen te worden vervangen door een goedgekeurde baak, van het "off load" type danwel van het "off load /on load" type.

Een ander onderdeel van de tewaterlatingsmiddelen voor reddingmiddelen waarvoor een nadere interpretatie nodig lijkt,is de remote control van het remmechanisme van de lier. Voor de volledigheid is in de bijlage bij deze brief het huidige standpunt van de scheepvaartinspectie over de remote control en de haken voor hulpverleningsboten weergegeven.

Ik vertrouw erop u met deze brief meer duidelijkheid te hebben verschaft.


Het hoofd van de Scheepvaartinspectie

ing, P.D. Langbaerd


Bijlage bij brief:

Haken

Voor reddingboten en hulpverleningsboten ( 2-punts ophanging): goedgekeurde "on load/off load" haken

voor strijkbare reddingvlotten: automatisch ontkoppelingshaak (ARH)

Voor hulpverleningsboten (1 punts ophanging): een goedgekeurde "on load/off load" of "off load" haak. Een ordinaire laadhaak of vergelijkbare haak niet acceptabel. Dus voorlopig, zolang er geen goedgekeurde "off load" haak is, de bekende RRH gebruiken.

Voor combinatie vlotboot: een ARH haak waarbij aankoppelen gemakkelijk kan geschieden. Een dergelijke haak is helaas nog niet beschikbaar, dus voorlopig nog twee baken. Hierbij moet de boothaak(RRH) als eerste voor gebruik gereed zijn.

Remote control
Op Solas schepen :
- voor hulpverleningsboot een RC met meelopende draad op een trommel of een WRC
- voor reddingvlot een RC van het "let go" type
- voor combinatie een RC met meelopende draad op een trommel of een WRC.
- op passagiersschepen waar de bedieningsmanschappen voor de reddingboten zijn aangewezen op een plaats in de reddingvlotten, kan vrijstelling voor RC voor de reddinghoren worden verleend.

Op schepen kleiner dan 500 ton en non-Solas schepen (>500 ton, geen voortstuwing):
- strijkbare vlotten zullen op deze categorie schepen nagenoeg niet voorkomen.
Voor de hulpverleningsboot is een EC van het "let go" type acceptabel.

Noot: uitvoering van het "handvat" dient duidelijk te verschillen. Voor het "let go" type een WC trekkerhandvat en voor de meelopende draad een triangel.

Gebruikte afkortingen:
ARH :automatic release hook
RRH : rescueboat release hook
RC : remote control
WRC : wireless remote control
Naar boven