Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 192/1985 Intrekking Bekendmakingen
Geldigheid:12-03-1985 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat bij Koninklijk besluit van 24 januari 1985, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 103) is vervallen het vierde lid van artikel 158 van het Schepenbesluit 1965, waarin werd bepaald dat de kapitein van een schip verplicht was zorg te dragen dat een door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie samen te stellen "Handboek Routering van Schepen" aan boord op de brug aanwezig was;
dat het eerder genoemde besluit in werking treedt met ingang van 4 april 1985:
Trekt in met ingang van 4 april 1985:

de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 143/1978 van 1 juni 1978 en nr. 173/1982 van 25 januari 1982.

Rijswijk, 12 maart 1985
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
S. Keuning
Naar boven