Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 157/1981 Intrekking Bekendmaking
Geldigheid:09-02-1981 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de bijzondere maatregelen ter beveiliging tegen brand aan boord van bestaande passagiersschepen. bestemd voor het vervoer van meer dan 36 passagiers, zoals vervat in Resolutie A.108 (ES III) van 30 november 1966 van de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie (IMCO), zijn opgenomen in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 89/1974 van 1 januari 1974;
dat bedoelde bijzondere maatregelen thans zijn opgenomen in Deel F van Hoofdstuk 11-2 van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;
dat genoemd Deel inmiddels is opgenomen in hoofdstuk F van Bijlage IV van het Schepenbesluit 1965, zoals dit werd gewijzigd bij besluit van 5 december 1980 (Stb. 774);
dat in verband hiermede bedoeld Bekendmaking aan de Scheepvaart kan vervallen;

Trekt in:
de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 89/1974 van 1 januari 1974,

`s-Gravenhage, 9 februari 1981
Het Hoofd von de Scheepvanrtinspectie voornoemd,
S. Keuning
Naar boven