Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 060/1969 Magnetische scheepskompassen
Geldigheid:04-11-1969 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat door de Internationale Organisatie voor Standaardisering (ISO) te Genève richtlijnen zijn opgesteld waaraan magnetische kompassen en de opstelling daarvan aan boord van schepen dienen te voldoen:
dat deze richtlijnen thans zijn gepubliceerd als normblad door het Nederlands Normalisatie Instituut te Rijswijk, en wel normblad NEN 20.449 voor magnetische kompassen, klasse A, en normblad NEN 20.694 voor de opstelling van magnetische kompassen aan boord van schepen;
dat het gewenst is dat magnetische kompassen en de opstelling daarvan aan boord van schepen waarop de Schepenwet van toepassing is, voor zover mogelijk aan genoemde richtlijnen voldoen:
Gelet op:
het bepaalde in de artikelen 95 en 174 van het Schepenbesluit 1965:

Maakt bekend:
1. de in het eerste lid van artikel 95 van het Schepenbesluit 1965 voorgeschreven magnetische kompassen dienen te voldoen aan de richtlijnen vermeld in het normblad NEN 20.449;
2. voor kompassen die voldoen aan het gestelde onder 1, worden door de deskundigen als bedoeld in het derde lid van artikel 95 van genoemd besluit, certificaten afgegeven, voorzien van de aantekening `klasse A’;
3. het gestelde onder 1 is niet van toepassing op magnetische kompassen die op de datum van publicatie van deze bekendmaking in deNederlandse Staatscourant reeds aan boord staan opgesteld. Deze kompassen dienen te voldoen aan de reeds eerder door hogergenoemde deskundigen gestelde eisen;
4. met inachtneming van het gesteld onder a in het tweede lid van artikel 95 van genoemd besluit, dient aan boord van een schip waarvan de kiel wordt gelegd op of na de datum van publicatie van deze bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant, de opstelling van de magnetische kompassen en magnetische elementen in overeenstemming te zijn met de richtlijnen vermeld in het normblad NEN 20.694.

`s-Gravenhage, 4 november 1969
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J. Metz
Inspecteur-GeneraaI voor de Scheepvaart
Naar boven