Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 325/2000 Wijziging BadS 281/1992 en 318/1998
Geldigheid:11-02-2000 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op de artikelen 130d en 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

Artikel I
De bijlage bij Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 281/1992 (Stcrt. 70)* wordt gewijzigd als volgt:

A
In de voorschriften 1.1.5, 1.2.2.1.1, 1.3, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 3.3, 3.4.1, 3.5, 3.6.2, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 3.9.1.5, 3.9.2.3.1, 3.9.2.4, 3.11, 3.12.1, 3.13, 3.15, 5.2 en 7.1.2 wordt `Bekendmaking aan de scheepvaart nr. 305/1995’ telkens vervangen door: Regeling IBC-Code Schepenbesluit 1965.

B
In de voorschriften 1.1.5, 3.4.1, 3.5, 3.7.1, 3.13, 3.14.3, 3.15, 5.2 en 7.1.2 wordt `Bekendmaking aan de scheepvaart nr. 219/1987 of nr. 314/1997’ elkens vervangen door: Regeling IGC-Code Schepenbesluit 1965.

C
In voorschrift 7.1.2 wordt `1.3.4.1’ vervangen door: 1.3.4.2.

Artikel II
Artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 318/1998 (Stcrt 70) komt te luiden:
b. Chapter 2 of the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code): hoofdstuk 2 van de als bijlage bij de Regeling IBC-Code Schepenbesluit 1965 opgenomen `Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk’.

Artikel III
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Rotterdam, 19 januari 2000.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
In Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 281/1992 (Stcrt. 70) en nr. 318/1998 (Stcrt. 70) wordt verwezen naar Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 305/1995 (Stcrt. 82), nr. 219/1987 (Stcrt. 206) en nr. 314/1997 (Stcrt. 22).
De drie laatstgenoemde bekendmakingen, waarbij bij de eerste de International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), en bij de overige twee de International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code) is opgenomen, zijn inmiddels vervangen door onderscheidenlijk de Regeling IBC-Code Schepenbesluit 1965 en de Regeling IGC-Code Schepenbesluit 1965.
De onderhavige bekendmaking vervangt de in Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 281/1992 (Stcrt. 70) en nr. 318/1998 (Stcrt. 70) opgenomen verwijzingen naar bovengenoemde bekendmakingen door verwijzingen naar de overeenkomende ministeriële regelingen. Deze wijzigingen behelzen geen inhoudelijke aanpassingen.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om voorschrift 7.1.2 van de bijlage bij Bekendmaking nr. 281/1992 te corrigeren. In dit voorschrift is abusievelijk een verwijzing naar voorschrift 1.3.4.1 in plaats van naar voorschrift 1.3.4.2 opgenomen. De onderhavige bekendmaking voorziet in een juiste verwijzing.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.


* Laatstelijk gewijzigd bij Bekendmaking aan de Scheepvaart van 22 december 1997 (Stcrt. 1998, 14).
Naar boven