Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 326/2000 Intrekking BadS 218/1987
Geldigheid:11-02-2000 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Maakt bekend:

Artikel I
Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 218/1987 (Stcrt. 163) wordt ingetrokken.

Artikel II
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Rotterdam, 19 januari 2000.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 218/1987 (Stcrt. 163) strekte tot aanbeveling van het boek `Schip verlaten’. Genoemd boek geeft inzicht in het gebruik van reddingmiddelen en -voorzieningen en bevat aanbevelingen voor het overleven op zee.
Inmiddels wordt het boek niet meer uitgegeven en is de inhoud verouderd. Gelet op deze omstandigheden en mede gezien het feit dat in de praktijk wordt voorzien in ander opleidingsmateriaal ter voorbereiding op noodsituaties, wordt het boek `Schip verlaten’ niet langer van overheidswege aanbevolen. Met de onderhavige bekendmaking wordt derhalve Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 218/1987 (Stcrt. 163) ingetrokken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.
Naar boven