Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 327/2001 30e wijziging International Maritime Dangerous Goods Code
Geldigheid:29-04-2001 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 130d van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

Artikel 1
1. Het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 130d van het Schepenbesluit geschiedt met inachtneming van de als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code), vastgesteld bij circulaire MSC/Circ.961 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie van 9 juni 2000.
2. In afwijking van het eerste lid mag tot en met 31 december 2001 het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 130d van het Schepenbesluit eveneens geschieden met inachtneming van de voorschriften, bedoeld in Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 323/1999.

Artikel 2
Artikel 1 van Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 312/1996 vervalt.

Artikel 3
Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 323/1999 wordt met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken.

Artikel 4
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

Rotterdam, 19 april 2001.
Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting

Algemeen
Tijdens de 72e zitting van de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie is de 30e wijziging van de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code) aangenomen. Deze wijziging bevat onder meer een herstructurering van de voorschriften van het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. De opbouw per klasse en de bijbehorende individuele schema’s zijn vervangen door een thematische opbouw in delen. De structuur van de IMDG-Code is hiermee volledig gebaseerd op de `Model Regulations’ van de Verenigde Naties. Deze structuur is eveneens terug te vinden in de internationale voorschriften voor luchtvervoer en zal ook gehanteerd worden voor de internationale voorschriften betreffende het wegvervoer, het spoorvervoer en de binnenvaart. De onderhavige bekendmaking strekt ertoe om de 30e wijziging te implementeren.
De ontwerp-bekendmaking is op 3 januari 2001 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen (notificatienummer 2000/0745/NL), ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). Tevens heeft melding plaatsgevonden aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie (notificatienummer G/TBT/N/NLD/4), ter voldoening aan artikel 2, negende lid, en artikel 5, zesde lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech totstandgekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235). De notificatieprocedures hebben niet geleid tot wijziging van de ontwerpbekendmaking.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1
Bij gelegenheid van de 30e wijziging van de IMDG-Code heeft de MSC een nieuwe doorlopende tekst van die Code vastgesteld, waarin alle wijzigingen tot en met de 30e wijziging zijn verwerkt. Het is deze nieuwe doorlopende tekst, vastgesteld bij circulaire MSC/Circ.961 en opgenomen als bijlage bij deze bekendmaking, waarnaar in het eerste lid van het onderhavige artikel wordt verwezen.
Het tweede lid van het onderhavige artikel houdt verband met het feit dat met betrekking tot de inwerkingtreding van de 30e wijziging van de IMDG-Code de MSC geadviseerd heeft een overgangsperiode van 1 jaar te hanteren. Met het oog op het internationale karakter van het zeevervoer is deze aanbeveling overgenomen.

Artikelen 2 en 3
Gelet op het feit dat in de als de bijlage bij deze bekendmaking opgenomen tekst van de IMDG-Code ook alle eerdere wijzigingen van de IMDG-Code zijn verwerkt, kan artikel 1 van Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 312/1996, waarbij de 28e wijziging van de IMDG-Code van toepassing werd verklaard, komen te vervallen. Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 323/1999, waarbij de 29e wijziging van toepassing werd verklaard, kan om diezelfde reden worden ingetrokken, zij het dat die intrekking pas van kracht zal worden nadat de in artikel 1, tweede lid, bedoelde overgangstermijn is verstreken.
In het slotformulier van de regeling is bepaald dat de bijlage bij de regeling wordt bekendgemaakt door terinzagelegging. In Nederland geschiedt de terinzagelegging bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat thans is gevestigd aan de Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag. In de Nederlandse Antillen geschiedt de terinzagelegging ten kantore van het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken, thans gevestigd aan de Pletterijweg z/n, Parera, Curaçao. In Aruba geschiedt de terinzagelegging ten kantore van de Directie Scheepvaart, thans gevestigd in Suite 229, Royal Plaza, aan de L.G. Smith Boulevard te Oranjestad.

Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.
Naar boven