Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 283/1992 Gyrokompassen
Geldigheid:24-01-1998 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

Artikel I
Bekendmaking aan de scheepvaart no. 283/1992 komt te luiden:

Artikel 1
Gyrokompassen moeten naast het bepaalde in deze Bekendmaking voldoen aan het bepaalde in de als bijlage bij deze Bekendmaking gevoegde IMO resolutie A. 694(17).

Artikel 2
Gyrokompassen ten behoeve van de navigatie aan boord van een schip van 500 ton of meer moeten voldoen aan het bepaalde in ISO-norm 8728.

Artikel 3
Gyrokompassen ten behoeve van de navigatie aan boord van schepen kleiner dan 500 ton moeten voldoen aan het bepaalde in ISO-norm 8728, met dien verstande dat de volgende afwijkingen zijn toegestaan:
ISO-norm 8728 paragraaf:
6.2.1 voor 0,75 resp. 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 1 resp. 0,35x sec.lat.
6.4 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1.25x sec.lat.
6.5 voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,35x sec.lat.
6.6 voor 2 graden mag gelezen worden 2,5 graden
6.7 voor 3 graden mag gelezen worden 4 graden
6.8 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.4 voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,35x sec.lat.
7.6 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.8.1 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.8.2 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.8.3.1 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.8.3.2 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.10 voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,35x sec.lat.

Artikel 4
Gyrokompassen welke uitsluitend worden gebruikt als richtelement voor de sturing van Inmarsat A antennes, moeten voldoen aan de eisen gesteld in ISO-norm 8728, met dien verstande dat de volgende afwijkingen zijn toegestaan:
ISO-norm 8728 paragraaf:
6.2.1 voor 0,75 resp. 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 1,5 resp. 0,5x sec.lat.
6.4 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
6.5 voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,5x sec.lat.
6.6 voor 2 graden mag gelezen worden 4 graden
6.7 voor 3 graden mag gelezen worden 6 graden
6.8 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.4 voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,5x sec.lat.
7.6 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.8.1 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.8.2 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.8.3.1 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.8.3.2 voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.10 voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,5x sec.lat.

Artikel 5
Aanvragen voor type-goedkeuring van gyrokompassen moeten worden ingediend bij het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, vergezeld van de nodige tekeningen, schema’s en beproevingsrapporten, alsmede van installatie- en bedieningsvoorschriften, onder vermelding voor welk gebruik het kompas bestemd is.

Artikel 6
Gyrokompassen die na keuring niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 2 respectievelijk 3, worden niet toegelaten als gyrokompassen ten behoeve van de navigatie aan boord van schepen van 500 ton of meer respectievelijk kleiner dan 500 ton.

Artikel 7
Met de in deze bekendmaking vastgestelde technische normen of technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, vastgesteld door een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Artikel II
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage bij deze bekendmaking, die in Nederland ter inzage ligt bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Willem Witsenplein 6 te Den Haag en bij de Scheepvaartinspectie, ’s-Gravenweg 665 te Rotterdam.
Van de terinzagelegging van de bijlage in de Nederlandse Antillen en in Aruba zal mededeling worden gedaan in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Het Hoofd van Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
Deze Bekendmaking aan de scheepvaart strekt tot het opnieuw vaststellen van Bekendmaking aan de scheepvaart no. 283/1992 (Stcrt. 1992, 76). Het ontwerp van die bekendmaking werd niet genotificeerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109)*. Om alsnog aan de verplichting tot notificatie te voldoen is deze bekendmaking in ontwerp aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen genotificeerd (zie ook kamerstukken II 1996/1997, 25 389).
De tekst van de bekendmaking is identiek aan de tekst van de oorspronkelijke bekendmaking, behoudens het volgende.
In artikel 7 is een bepaling opgenomen betreffende wederzijdse erkenning van technische normen en technische eisen.
De ontwerp-bekendmaking is op 18 augustus 1997 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen (notificatienr. 97/0620/NL), ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de eerdergenoemde richtlijn nr. 83/189/EEG. De ontwerpbekendmaking is op 1 oktober 1997 gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie (notificatienr. G/TBT/Notif.97.598), ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235). Een aankondiging van de ontwerp-bekendmaking is gepubliceerd in Stcrt. 1997, 197.
Deze notificaties zijn noodzakelijk aangezien de bekendmaking technische voorschriften bevat in de zin van richtlijn nr. 83/189/EEG, zoals gewijzigd, en als bedoeld in voornoemde overeenkomst.
Als technische voorschriften kunnen worden aangewezen artikel 2, 3 en 4.
Deze voorschriften, die zonder onderscheid van toepassing zijn op Nederlandse en ingevoerde gyrokompassen, zijn uit hoofde van een doeltreffende bescherming van de openbare veiligheid en de gezondheid en het leven van personen noodzakelijk. Ook zijn zij evenredig aan de met deze voorschriften beoogde doelen. Voor zover deze bekendmaking kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking in de zin van artikel 30 EG-Verdrag bevat, zijn deze derhalve gerechtvaardigd ter bescherming van de bovengenoemde belangen.
In het kader van de notificatie ingevolge de richtlijn is in artikel 7 de bovengenoemde bepaling betreffende wederzijdse erkenning opgenomen met het oog op de geharmoniseerde toepassing van technische voorschriften. De WTO-notificatieprocedure heeft niet geleid tot wijziging van de ontwerp-bekendmaking.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.


* Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn nr. 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100).
Een bijgewerkte integrale tekst van de richtlijn is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.
Naar boven