Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 205/1986 Modellen van radiodagboeken
Geldigheid:12-11-1986 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat bij koninklijk besluit van 18 december 1985 (Stb. 736) artikel 161 van het Schepenbesluit 1965 zodanig is gewijzigd, dat de modellen van radiodagboeken nu dienen te worden vastgesteld door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie:
dat bij deze nieuwe vaststelling van de modellen van radiodagboeken tevens enige wijzigingen van redactionele aard in de modellen kunnen worden aangebracht;
Gelet op:
het bepaalde in artikel 161, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

1. Bij deze Bekendmaking worden vastgesteld de modellen van radiodagboeken zoals hierna aangegeven.
2. In bestaande radiodagboeken mogen de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke modellen door middel van pencorrecties worden aangebracht. Tweede bladzijde

Het dagboek wordt bijgehouden ingevolge artikel 9 van de Schepenwet en met inachtneming van hetgeen daaromtrent in artikel 161 van het Schepenbesluit 1965 en in het Radioreglement is voorgeschreven.
In het dagboek moet aantekening worden gehouden van alle voorvallen met betrekking tot de radiodienst, die van belang zijn voor de beveiliging van mensenlevens op zee.
In het bijzonder moet daarin volledig worden vermeld alles wat het noodverkeer betreft, ongeacht of het schip zelf daaraan al dan niet deelneemt. Voorts moeten in het dagboek worden aangetekend de tijden, gedurende welke luisterdienst is gehouden. Deze aantekeningen moeten door hen, die deze luisterdienst hebben verricht, worden ondertekend.

Derde bladzijde
Vierde en volgende bladzijden

Noot: Daar in de praktijk elke bladzijde van de radiodagboeken veelal voor meer dan één dag wordt benut, bestaat geen bezwaar tegen het bezigen van dagboeken, waarbij de woorden `de kapitein' en `de chef van het station' met de datum-aanduiding niet onderaan de vierde en volgende bladzijden zijn afgedrukt. Het weglaten van deze woorden mag er echter niet toe leiden dat de radiodagboeken niet dagelijks door de kapitein en de chef van het station worden afgetekend.

Rijswijk, 12 november 1986
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
S. Keuning
Naar boven