Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 204/1986 Nadere regels voor elektrische installaties
Geldigheid:07-10-1986 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat in Voorschrift II-1/40.2 van de Bijlage van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, wordt bepaald dat passende maatregelen moeten worden genomen ter verzekering van uniformiteit in de uitvoering en toepassing van de in die Bijlage opgenomen voorschriften voor elektrische installaties;
dat daartoe in genoemd Voorschrift wordt verwezen naar de aanbevelingen gepubliceerd door de Internationale Elektrotechnische Commissie, en in het bijzonder naar Publikatie 92 - Elektrische installaties aan boord van schepen - van die Commissie;
dat de in Publikatie 92 opgenomen aanbevelingen als Nederlandse norm zijn aanvaard door het Nederlands Elektrotechnisch Comité;
Gelet op:
het bepaalde in artikel 40, tweede lid, van Bijlage II van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)*;
* Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 december 1985 (Sb. 736).

Maakt bekend:

Art. 1
Op elektrische installaties als bedoeld in het Schepenbesluit 1965, Bijlage II, hoofdstuk D, zijn de in de navolgende normbladen opgenomen normen van toepassing:
NEN 10 092-101 - definities en algemene bepalingen;
NEN 10 092-201 - ontwerp-algemeen;
NEN 10 092-202 - beveiliging;
NEN 10 092-203 - akoestische en optische signalen;
NEN 10 092-301 - generatoren en motoren;
NEN 10 092-302 - schakel- en verdeelinrichtingen;
NEN 10 092-303 - energie- en verlichtingstransformatoren;
NEN 10 092-304 - halfgeleideromzetters;
NEN 10 092-305 - accumulatorbatterijen;
NEN 10 092-306 - verlichtingsarmaturen en toebehoren;
NEN 10 092-307 - verwarmings- en kooktoestellen;
NEN 10 092-401 - installeren en beproeven van de installaties;
NEN 10 092-501 - elektrische voortstuwingsinstallaties;
NEN 10 092-502 - tankers;
NEN 10 092-503 - wisselstroom-voedingssystemen met spanningen van meer dan 1 kV en ten hoogste 11 kV;
NEN 10 092.504 - besturing, regeling en instrumentatie; en
NEN 10 092-505 - verplaatsbare boorinstallaties buitengaats.

Art. 2
Indien het schip gebouwd is volgens de regels van een erkend klassebureau worden met betrekking tot de elektrische installaties de betreffende voorschriften van dat klassebureau toegepast.

Art.3
Met de in deze bekendmaking vastgestelde technische normen of technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, vastgesteld door een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Rijswijk, 7 oktober 1986
Het Hoofd van Scheepvaartinspectie,
S. Keuning


Toelichting bij de wijziging (Stcrt. 1998,14)
Deze Bekendmaking aan de scheepvaart is gewijzigd naar aanleiding van de zgn. Securitel-operatie, waarbij de tekst van de bekendmaking genotificeerd is overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983, betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109)*. De volledige toelichting bij deze wijziging is te vinden in Stcrt. 14 van 22 januari 1998.
De tekst van de bekendmaking is identiek aan de tekst van de oorspronkelijke bekendmaking, behoudens het volgende. In artikel 2 is een bepaling opgenomen die uitvoering geeft aan artikel 14 van richtlijn nr. 94/57/EG van de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties. Dit artikel verplicht iedere lid-staat van de Europese Unie erop toe te zien dat schepen varend onder zijn vlag worden gebouwd en onderhouden overeenkomstig de voorschriften van een erkende organisatie betreffende de romp, de machines, de elektrische installaties en de bedieningsapparatuur. Verder is in artikel 3 een bepaling opgenomen betreffende wederzijdse erkenning van technische eisen en technische normen.

* Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn nr. 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100). Een bijgewerkte integrale tekst van de richtlijn is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.
Naar boven