Onderwerp: Bezoek-historie

Goedkeuringsbesluit Ecologisch werkplan Afsluitdijk juni 2022 - mei 2023
Geldigheid:12-07-2022 t/m 31-05-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op basis van voorschrift 21 van de Nb-wetvergunning met kenmerk DGAN- NB/15050604 en voorschrift 12 van de Wnb-vergunning met kenmerk DGNVLG/18321865 vraagt u per e-mail van 11 april 2022 namens LevveL mijn goedkeuring voor het separaat toegestuurde ecologisch werkplan voor de periode juni 2022 t/m mei 2023. De twee genoemde vergunningen zijn aan elkaar gerelateerd omdat er mogelijk cumulatie van effecten kan optreden.

Relevante vergunningvoorschriften

De voorschriften waarop het ecologisch werkplan is gebaseerd luiden als volgt:

Voorschrift 21 (zoals gewijzigd ten opzichte van de initiële vergunning per besluit van 30 oktober 2020 (kenmerk: DGNVLG/20270949)):

Vergunninghouder legt jaarlijks per e-mail (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) en uiterlijk in de maand april, een ecologisch werkplan voor het daarop volgende jaar (van 1 juni tot en met 31 mei van het jaar daarop volgend) ter goedkeuring voor aan het bevoegd gezag. Dit werkplan omvat de planning van de werkzaamheden op hoofdlijnen in ruimte en tijd in relatie tot de uitvoering van de mitigerende maatregelen zoals beschreven in de passende beoordeling en/of de voorschriften van deze vergunning. De voor het volgende jaar geplande werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag.

Voorschrift 12 (van de Wnb-vergunning met kenmerk DGNVLG/18321865): Vergunninghouder legt jaarlijks per e-mail (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) en uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden, een ecologisch werkplan

voor het daarop volgende jaar ter goedkeuring voor aan het bevoegd gezag. Dit werkplan omvat de planning van de werkzaamheden op hoofdlijnen in ruimte en tijd in relatie tot de uitvoering van de mitigerende maatregelen zoals beschreven in de passende beoordeling en/of de voorschriften van deze vergunning. De voor het volgende jaar geplande werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag. In verband met mogelijk cumulatieve effecten dient dit werkplan te worden gerelateerd aan of (bij voorkeur) geïntegreerd in het ecologisch werkplan zoals bepaald in voorschrift 21 van de op 18 januari 2016 verleende Nb-wetvergunning (met kenmerk DGAN-NB/15050604) voor het project 'Versterking Afsluitdijk'.

Goedkeuring

Ik constateer dat het door u ingediende ecologisch werkplan inhoudelijk volledig is, helder van opzet en ook deugdelijk onderbouwd.

Op basis van het bovenstaande besluit ik het ingediende werkplan goed te keuren.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,
namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlage:

1. Ecologisch werkplan

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:


De Minister voor Natuur en Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle
 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.
     

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister voor Natuur en Stikstof maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 3.1 van de Wet open overheid. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven