Onderwerp: Bezoek-historie

najaarsmosselvisserij; Waddenzee; uitvoering conform voorschriften
Geldigheid:03-09-2021 t/m 16-11-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 22 april 2021 is aan uw bedrijf een vergunning (kenmerk: DGNVLG-NV/21106573) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om in de westelijke Waddenzee de mosselvisserij te mogen uitoefenen.

U dient, op grond van de vergunningvoorschriften nrs. 14 t/m 23, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele visserijen, een individueel uitvoeringsplan en stikstofberekening ter instemming aan mij voor te leggen. Op 2 september jl. heeft u mij in dat kader deze stukken toegestuurd.

Ik ben van mening dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten.

Ik verzoek u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, na elke visweek aan mij opgaaf te doen van de met het door u ingezette vaartuig (bij benadering) gerealiseerde visuren per aangegeven kwadrant. Deze opgaaf baseert u op uw eigen urenregistratie.

Deze wekelijkse opgaves kunnen op een specifiek moment aanleiding zijn om, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, u te verzoeken om een opgaaf van de gerealiseerde visuren per specifiek kwadrant op basis van uw black box-data.

Een totaalregistratie van uw gerealiseerde visserij wordt door u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, op basis van de data uit uw black box, aan mij verstrekt. Deze aanlevering dient uiterlijk 1 werkweek na afronding van uw visserij plaats te vinden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:


MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BIJLAGEN:

  1. Individueel uitvoeringsplan

  2. AERIUS Calculator-berekening

  3. Toelichting AERIUS-berekening

  4. Najaarsinventarisatie 2021 van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee

Naar boven