Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging besluit DGNVLG-NB 18316616 Ensisvisserij voor het jaar 2020
Geldigheid:18-09-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit

 

 

Geachte ,

 

Op 16 september 2020 heb ik uw verzoek ontvangen om voor het jaar 2020, in afwijking van de op 15 januari 2019 voor de Ensisvisserij verleende vergunning met kenmerk, het in de Vlakte van de Raan op te vissen quotum Ensis te verhogen van 1600 naar 3200 ton, onder gelijktijdige verlaging van de quota voor de Westerschelde en de Voordelta met elk 800 ton. Uw verzoek is gebaseerd op de aanwezigheid van een nog aanwezige ruime hoeveelheid grote Ensis (boven de minimum maat van 10 cm.) in de Vlakte van de Raan, terwijl hier het huidig toegestane quotum reeds is opgevist. De Ensisbestanden in de Westerschelde en Voordelta bevatten echter veel meer ondermaatse schelpen.

 

Overwegende dat:

wordt verzocht om verschuiving van quota tussen aangrenzende Natura 2000-gebieden, waardoor het totale quotum gelijk blijft;

in de drie aan elkaar grenzende Natura 2000-gebieden Vlakte van de Raan, Westerschelde en Voordelta de totale hoeveelheid bodemberoering van het habitattype H1110B door Ensisvisserij niet zal toenemen;

de tijdelijke toegenomen bodemberoering van 0,18% naar maximaal 0,36% oppervlakte van het habitattype H1110B in de Vlakte van de Raan nog steeds zeer beperkt is en in dit gebied niet zal leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen;

de verschuiving van quota met name in het gebied Voordelta de kans verkleint op vangst en beschadiging van de verplicht terug te zetten ondermaatse Ensis (voorschriften 15 en 16 van het visplan) die kan dienen als alternatieve voedselbron voor schelpdier etende vogels;

het een tijdelijke situatie betreft voor alleen het jaar 2020, en voor volgende jaren weer de quota van toepassing zijn zoals aangegeven in voorschrift 14 van de verleende vergunning (kenmerk DGNVLG-NB 18316616);

concludeer ik dat:

de aard en omvang van de vergunde activiteit feitelijk niet veranderen;

toekenning van het verzoek niet zal leiden tot andere effecten dan in de passende beoordeling zijn beschreven;

een tijdelijke toename aan bodemberoering in de Vlakte van de Raan van 0,18% naar 0,36% oppervlakte van habitattype H1110B niet tot een significant negatief effect leidt;

de conclusie van de passende beoordeling niet verandert;

en besluit ik:

het verzoek toe te kennen door het voorschrift 14 van de op 15 januari 2019 verleende vergunning voor de Ensisvisserij met kenmerk DGNVLG-NB 18316616, luidend:

Voor de vangsten van de Ensisvisserij in de betrokken Natura 2000-gebieden worden de volgende maxima op jaarbasis aangehouden. Het totaal per jaar mag niet meer zijn dan 8.800 ton vers gewicht.

 

Natura 2000-gebied

Maximale benutting Ensisvisserij (ton vers gewicht) per jaar

1. Noordzeekustzone

8.000

2. Voordelta

5.500

3. Vlakte van de Raan

1.600

4. Westerschelde & Saeftinge (ten westen van de lijn Vlissingen-Breskens)

800

Totaal 1 t/m 4

8.800

 

voor het lopende kalenderjaar 2020 te wijzigen in:

 

Voor de vangsten van de Ensisvisserij in de betrokken Natura 2000-gebieden worden de volgende maxima op jaarbasis aangehouden. Het totaal per jaar mag niet meer zijn dan 8.800 ton vers gewicht.

 

Natura 2000-gebied

Maximale benutting Ensisvisserij (ton vers gewicht) per jaar

1. Noordzeekustzone

8.000

2. Voordelta

4.700

3. Vlakte van de Raan

3.200

4. Westerschelde & Saeftinge (ten westen van de lijn Vlissingen-Breskens)

0

Totaal 1 t/m 4

8.800

 

Met ingang van het jaar 2021 geldt vervolgens weer het voorschrift 14 zoals oorspronkelijk opgenomen in de vergunning met kenmerk DGNVLG-NB 18316616.

 

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

 

 

 

 

 

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

 

 

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven