Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; wijziging vergunning onderhoud vaargeul Westerschelde 2015-2021
Ondertekeningsdatum:06-08-2020Geldigheid:01-01-2015 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Bij brief met kenmerk HP0091 van 27 februari 2020 ontving ik uw verzoek tot wijziging van de aan u verleende vergunning voor het onderhoud van de vaargeul in de Westerschelde.

Eerdere besluitvorming

Bij besluit van 20 december 2013, kenmerk: DGNR-RRE/131941, is aan u op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) onder nader genoemde voorschriften en beperkingen, vergunning verleend voor onderhoudsbaggerwerkzaamheden aan de vaargeul van de Westerschelde voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2021. Op grond van het overgangsrecht zoals vastgelegd in artikel 9.4, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) gelden vergunningen als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998 als vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

1 Uw verzoek

U verzoekt mij om de vergunde stortcapaciteit van de stortlocatie in de hoofdgeul van Macrocel 6 (SH61) en de stortcapaciteit van de stortlocatie in de hoofdgeul van Macrocel 7 (SH71) uit de vergunning Onderhoud vaargeul Westerschelde 2015-2021 (kenmerk: DGNR-RRE/131941) elk met 0,75 miljoen m3 te verminderen. U geeft aan deze stortcapaciteit binnen de hiervoor genoemde vergunning in relatie tot de stikstoftoetsing te willen inzetten als saldogevende activiteit voor het project Grensoverschrijdende proefstortingen in de Westerschelde. Voor dat project heeft u op 27 februari 2020 een Wnb-vergunning aangevraagd.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De bevoegdheid om voorschriften van de vergunning van 20 december 2013 te wijzigen is ontleend aan van artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder h, van het Besluit natuurbescherming (Staatsblad 2016, nr. 383), luidend: 'activiteiten die direct het te Londen gesloten Tractaat met België van 19 april 1839 raken'.

Op deze grond ben ik bevoegd om te beslissen op uw wijzigingsaanvraag.

2 Overwegingen

Ik stel vast dat de stortlocatie in de hoofdgeul van beide macrocellen waarvoor u een vermindering van de stortcapaciteit voorstelt, overeenkomt met de stortlocatie in de hoofdgeul van de door u te benutten macrocellen voor de grensoverschrijdende proefstortingen. Met andere woorden, het gaat om dezelfde activiteit op dezelfde locatie en daarmee voldoet het aan de kwalificaties van intern salderen.

Ook stel ik op grond van de met de vergunningaanvraag voor de grensoverschrijdende proefstortingen meegezonden passende beoordeling vast dat er, na aftrek van de tot en met 2019 gerealiseerde volumes (1,2 miljoen m3 ten opzichte van de maximaal vergunde 4,9 miljoen m3 voor stortvak SH61 binnen Macrocel 6 en 0,6 miljoen m3 ten opzichte van de maximaal vergunde 2,8 miljoen m3 voor stortvak SH71 binnen Macrocel 7), nog voldoende stortcapaciteit overblijft (namelijk 3,7 miljoen m3 respectievelijk 2,2 miljoen m3). Dit betekent dat er genoeg ruimte is om 750.000 m3 per stortvak ten behoeve van de proefstortingen te verspreiden zonder dat dit leidt tot overschrijding van de maximaal vergunde stortcapaciteit voor het betreffende stortvak.

3 Besluit

Ik besluit op grond van artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wnb om voorschrift 14 van de vergunning van 20 december 2013 (kenmerk: DGNR-RRE/13194161) als volgt te wijzigen:

14. Het storten van de baggerspecie dient voor de looptijd van de vergunning te geschieden volgens de verdeling en stortcapaciteit als genoemd in onderstaande tabel 1; de genoemde verdeling en stortcapaciteit in de hoofdgeul voor de macrocellen 6 en 7 geldt vanaf 1 augustus 2020 en de aan die mindering gekoppelde stikstofruimte zoals opgenomen de Aerius-berekening met het kenmerk RmxG4wvoqwvd geldt voor de duur van het project 'Grensoverschrijdende proefstortingen Westerschelde' maar in ieder geval tot het moment dat de looptijd van de onderhavige vergunning afloopt.

 

Maximale stortcapaciteit voor zeven jaar (miljoen m³)

Plaatranden

Nevengeulen

Hoofdgeul

Macrocel 1

7,1

7,7

0,0

Macrocel 3

0,0

8,4

0,0

Macrocel 4

3,4

2,8

21,7

Macrocel 5

6,3

9,8

4,9

Macrocel 6

0,0

2,1

4,15

Macrocel 7

0,0

0,0

2,05

 

Tabel 1: Verdeling stortcapaciteit in miljoen m³ (in situ) voor de vergunningperiode

 

De overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

 

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Namens deze,

 

 

C. den Hartog MSc

MT-lid van het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

 

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

 

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

 

BIJLAGEN:

  1. Aanvraag d.d. 27 februari 2020

Naar boven