Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarregister 2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Jaarregister 2015

Auteurs 322

Jurisprudentie: 323

  • tuchtrecht 333

  • strafrecht 333

  • bestuursrecht 335

Thematisch 336

Auteurs

S.E. Appelman

Samenvatting uitspraak beklagzaak Srebrenica.

197

J.F.R. Boddens Hosang

Deel II van Tweeluik over de vrijheid van meningsuiting: “Haagse muilkorf” of malum necessarium: beperkingen op de ambtelijke vrijheid van meningsuiting vanuit juridisch perspectief.

82

A.L.M. de Brouwer

Conflict-related Sexual Violence: Achievements and Challenges in International Criminal Law and the Role of the Military.

53

M.D. Fink

Protection of Civilians (deel II): een aanvulling op de eerste verkenningen van het POC-concept in UNMISS.

230

J.J.M. van Hoek

Onderzoek en Soevereiniteit, een conflict van internationale plichten?

293

S. Krähenmann

Foreign Fighters under International Law and National Law.

301

N. Hummel

Vrijheid van vakvereniging voor Europese militairen.

109

G.D. Maassen 

Bespreking Prof. R. Ekins, Dr. J. Morgan, T. Tugendhat, ‘Clearing the Fog of Law, Saving our armed forces from defeat by judicial diktat’.

206

G. Molier

Humanitaire interventie en the responsibility to protect: terug bij af?

165

A. Pauwels

Het Rapport van ‘High-Level Independent Panel on Peace Operations’: Welke toekomst voor VN-vredesoperaties?

221

N.C. Rienks

Legal Advisor van 1 (NLD) MINUSMA Mali. “Tot hier, … en een beetje verder nog”.

189

J.E.D. Voetelink

The Status of Foreign Forces in Afghanistan post 2014

1

H. Warnar

Deel I van Tweeluik over de vrijheid van meningsuiting: Gun de militaire ambtenaar zijn grondrecht van de vrijheid van meningsuiting.

74

S.J. Westerbeek van Eerten

Proportionaliteit en subsidiariteit; Complementaire begrippen uit het humanitair oorlogsrecht of onnodige verwarring bij internationaal militair optreden?

132

J. van Zeijts

Non-combatant evacuatie operaties, een internationaal recht of het recht van de sterkste?

20

Jurisprudentie

Tuchtrecht

Rb Ah 28-12-2012, De feestende instructeur

Een instructeur van de Koninklijke Marine krijgt een tuchtstraf omdat hij onder invloed van alcohol diverse vrouwelijke matrozen heeft betast of geprobeerd heeft te betasten. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer bedreiging. De instructeur krijgt een geldboete opgelegd, maar gaat in beklag en beroep. In beroep wordt de uitspraak van de beklagmeerdere vernietigd omdat de instructeur in de belangen van zijn verdediging is geschaad en de uitspraak niet onverwijld is uitgereikt. (Naschrift M.R.A.). Rb Ah 28.12.2012    

40

 

Strafrecht

Eenvoudige ongeoorloofde afwezigheid.

Een militair is tot twee keer toe langer dan vier dagen ongeoorloofd afwezig. Het verweer van zijn raadsman dat de militair dienstongeschikt is slaagt niet omdat de militair zich niet volgens de geldende procedures ziek heeft gemeld en ook niet uit de feiten blijkt dat er sprake was van dienstongeschiktheid. (Naschrift M.R.A.). Hof A-L 05.11.2013

90

Afghaanse souvenirs.

Bij uitroteren van Afghanistangangers worden (onderdelen van) een wapen en munitie naar Nederland verscheept, ten laste gelegd als valsheid in geschrift ten aanzien van het desbetreffende formulier en het zonder consent invoeren van die goederen. Ontvankelijkheid en omvang van het onderzoek in hoger beroep. Voorwaardelijk opzet: toepasselijke criteria; motiveringsplichten. Wanneer gelden gebruikte hulzen als ‘munitie’? Kennelijke schrijffout in tenlastelegging? (Naschrift M.M.D.). Hof A-L 02.10.2014

95

Wat zocht verdachte?

KMar ziet dat verdachte – met een vriend onderweg naar dansfeest ‘Qlimax’ in het Gelredome – zijn hand in zijn broek steekt en vervolgens nogmaals met zijn hand aan zijn kruis zit, nu aan de buitenkant. Redelijk vermoeden van schuld aan overtreding van de Opiumwet, c.q. ernstige bezwaren? Bruikbaarheid van door verdachte afgelegde verklaringen. (Naschrift M.M.D.). Hof A-L 06.02.2014

145

Mishandeling.

Op 20 februari 2012 heeft verdachte te Boxtel een persoon in het gezicht geslagen, waarbij deze achterover is gevallen met zijn hoofd op de grond. Het slachtoffer is als gevolg hiervan enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest wegens een hersenkneuzing en een schedelfractuur. De raadsman van verdachte stelt zich tijdens de terechtzitting op het standpunt dat verdachte vrijgesproken dient te worden, omdat er geen sprake is van opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bovendien stelt de raadsman dat er geen sprake is van een causaal verband tussen de klap van verdachte en het door het slachtoffer opgelopen letsel. Daarnaast beroept de verdediging zich op noodweer en noodweerexces. (Naschrift Harry de Velde). Hof A-L 06.03.2014

151

Haastige spoed.

Marechaussee met spoedopdracht overschrijdt de maximumsnelheid en negeert rood verkeerslicht. Als zij met te hoge snelheid een kruising op rijdt, botst zij op een brandweervoertuig. Toepasselijkheid vrijstelling RVV 1990, c.q. desbetreffende operationele instructie; wordt gederogeerd aan art. 6 WVW 1994? (Naschrift M.M.D.). Hof A-L 26.01.2015

208

Hof A-L 29-04-2015, Beklag inzake niet-vervolging Srebrenica (2); beoordeling van het beklag

Beoordeling van het beklag inz. niet-vervolging van bij het Srebrenica-drama betrokken Nederlandse (onder)officieren. Tussenbeschikking en de reacties daarop: welke stukken dienen in het dossier te worden gevoegd?; genoten beklaagden immuniteit/vrijwaring van strafvervolging? (Beoordeling van) opportuniteit van strafvervolging. De vervolgingsbeslissing: tijdsverloop, aard en omvang van feitenonderzoek en besluitvorming. Beoordeling door het Hof: historische context en misdrijven begaan in de enclave; wetenschap van de beklaagden; individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid. (Naschrift M.M.D.) Hof A-L 29.04.2015

239

Bommelerwaard.

Het Hof veroordeelt de gezagvoerder van de Apachehelikopter die in 2007 in aanraking kwam met hoogspanningsleidingen en een noodlanding moest maken voor het beschadigen van een elektriciteitswerk en het beschadigen van een luchtvaartuig met gevaar voor een ander. De co-piloot wordt door het Hof alleen veroordeeld voor het laatste feit. De gezagvoerder ging in cassatie. De HR bekrachtigt echter de uitspraak van het Hof. (Naschrift M.R.A.). HR 26.11.2013

311

 

Bestuursrecht

Geen “groene” materieelbeheerder bij de KMar.

Een sergeant der eerste klasse van het CLAS gaat tevergeefs in beroep tegen de afwijzing van zijn sollicitatie op een functie bij de KMar waaraan de rang van opperwachtmeester/sergeant-majoor is verbonden. Ondanks dat hij de meest geschikte kandidaat was mocht de minister hem afwijzen, omdat hij volgens zijn loopbaanpatroon binnen CLAS niet bevorderd kon worden. (Naschrift A.F.V.). Rb DH 09.07.2014

48

Strafontslag in het AMAR?

Een sergeant van de KL wordt ontslagen voor onder andere het bezit van kinderporno, terwijl de strafrechter hem van dat feit vrijspreekt. De minder strikte bewijsregels in het ambtenarenrecht maken dit mogelijk. Wel moet het feit op basis van de beschikbare, deugdelijk vastgestelde, gegevens worden aangetoond. De Raad kwalificeert ontslag wegens wangedrag als disciplinaire straf (onvoorwaardelijk ontslag). (Naschrift A.F.V.). CRvB 23.10.2014

104

Noblesse oblige.

Een militair van de KMar mishandelt een geboeide arrestant. Het in verband daarmee aan hem verleende ontslag wegens wangedrag blijft gehandhaafd. De persoonlijke omstandigheden, het ruim tien jaar onberispelijk functioneren van de militair en diens spijtbetuigingen maken dat niet anders. (Naschrift A.F.V.). CRvB 13.11.2014

160

Vrijspraak door de strafrechter is geen “nieuw feit”

Een militair wordt ontslag wegens wangedrag verleend i.v.m. het bezit van kinderporno voor welk bezit de militair bij de militaire politierechter was veroordeeld. Later wordt het vonnis van de militaire politierechter vernietigd en wordt appellant vrijgesproken. Het verzoek aan de minister om terug te komen van het ontslagbesluit wordt afgewezen omdat met het arrest van het Hof niet is komen vast te staan dat het ontslagbesluit berust op onjuiste feiten of ondeugdelijk vastgestelde gegevens. Het daartegen gerichte bezwaar en het beroep wordt ongegrond verklaard, welke uitspraak door de Centrale Raad van Beroep wordt bevestigd. Het ontslagbesluit is in rechte komen vast te staan en de vrijspraak levert geen nieuw feit of omstandigheid op waarvan herroeping van het ontslagbesluit aangewezen zou zijn. (Naschrift A.F.V.).  CRvB 19.02.2015

216

Marechaussee betrokken bij winkeldiefstal

Een senior opsporingsambtenaar van de KMar wordt ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij winkeldiefstal. Zijn verklaringen, die erop neerkomen dat hij van de winkeldiefstal niets afwist, acht de Centrale Raad van Beroep ongeloofwaardig. (Naschrift A.F.V.). CRvB 24.07.2014

284

Winterbanden

Weigering aansprakelijkheid te erkennen. De weersomstandigheden waren op de dag van het ongeluk van appellant niet zodanig dat de minister in strijd met zijn zorgplicht heeft gehandeld door appellant te laten rijden in een dienstauto die niet was voorzien van winterbanden. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de dienstauto als gevolg van het ontbreken van winterbanden buiten de rijbaan is geraakt. Ook overigens is niet gebleken dat de dienstauto onveilig was. (Naschrift Nataschja Hummel). CRvB 20.08.2015

325

 

Thematisch

Aansprakelijkheid                      235

Winterbanden, CRvB 20.08.2015

 

Afghanistan                  1

The Status of Foreign Forces in Afghanistan post 2014, door kolonel dr. mr. J.E.D. Voetelink.

 

Afrika               189

Legal Advisor van 1 (NLD) MINUSMA Mali. “Tot hier, … en een beetje verder nog”. , door majoor mr. N.C. Rienks.

 

Protection of Civilians (deel II): een aanvulling op de eerste verkenningen van het POC-concept in UNMISS. door LTZ 1 (LD) mr. M.D. Fink.           230

 

Artikel 12 Strafvordering

Samenvatting uitspraak beklagzaak Srebrenica, door kap mr. S.E. Appelman.     197

 

Beklag inzake niet-vervolging Srebrenica (2); beoordeling van het beklag.

Hof A-L 29.04.2015.                    239

 

Beschadiging                 311

Bommelerwaard HR 26.11.2013.

 

Bespreking                    206

Prof. R. Ekins, Dr. J. Morgan, T. Tugendhat, ‘Clearing the Fog of Law, Saving our armed forces from defeat by judicial diktat’. door majoor mr. G.D. Maassen.

 

Functietoewijzing                                   48

Geen “groene” materieelbeheerder bij de KMar, Rb DH 09.07.2014.

 

Gender                                                                                         53

Conflict-related Sexual Violence: Achievements and Challenges in International Criminal Law and the Role of the Military. , door dr. mr. A.L.M. de Brouwer.

 

Humanitair Oorlogsrecht            132

Proportionaliteit en subsidiariteit; Complementaire begrippen uit het humanitair oorlogsrecht of onnodige verwarring bij internationaal militair optreden?, door kapitein mr. S.J. Westerbeek van Eerten.

 

Humanitaire interventie  165

Humanitaire interventie en the responsibility to protect: terug bij af? , door mr. Dr. G. Molier.

 

Internationaal recht       1

The Status of Foreign Forces in Afghanistan post 2014, door kolonel dr. mr. J.E.D. Voetelink.

 

Non-combatant evacuatie operaties, een internationaal recht of het recht van de sterkste?, door  cadet-vaandrig mr. J. van Zeijts.          20

 

Conflict-related Sexual Violence: Achievements and Challenges in International Criminal Law and the Role of the Military. , door dr. mr. A.L.M. de Brouwer.     53

 

Proportionaliteit en subsidiariteit; Complementaire begrippen uit het humanitair oorlogsrecht of onnodige verwarring bij internationaal militair optreden?, door kapitein mr. S.J. Westerbeek van Eerten.     132

 

Humanitaire interventie en the responsibility to protect: terug bij af? door mr. Dr. G. Molier.                  165

 

Onderzoek en Soevereiniteit, een conflict van internationale plichten? door mr. J.J.M. van Hoek.  293

 

Foreign Fighters under International Law and National Law. door dr. S. Krähenmann.     301

 

Jaloud

Onderzoek en Soevereiniteit, een conflict van internationale plichten? , door mr. J.J.M. van Hoek.  293

 

Mishandeling, zwaar lichamelijk letsel

Noblesse oblige , CRvB 13.11.2014.           160

 

Mishandeling, Hof A-L 06.03.2014.           151

 

Munitie

Afghaanse souvenirs,  Hof A-L 02.10.2014.  95

 

Non-combatant evacuatie operaties

Non-combatant evacuatie operaties, een internationaal recht of het recht van de sterkste?, door  cadet-vaandrig mr. J. van Zeijts.          20

 

Ongeoorloofde afwezigheid

Eenvoudige ongeoorloofde afwezigheid, Hof A-L 05.11.2013.  90

 

Ontslag

Marechaussee betrokken bij winkeldiefstal , CRvB 24.07.2014.            284

 

Vrijspraak door de strafrechter is geen “nieuw feit” , CRvB 19.02.2015. 216

 

Noblesse oblige , CRvB 13.11.2014.           160

 

Strafontslag in het AMAR? CRvB 23.10.2014.        104

 

Operaties

Legal Advisor van 1 (NLD) MINUSMA Mali. “Tot hier, … en een beetje verder nog”. , door majoor mr. N.C. Rienks.         189

 

Protection of Civilians (deel II): een aanvulling op de eerste verkenningen van het POC-concept in UNMISS. , door LTZ 1 (LD) mr. M.D. Fink.           230      

 

Opiumwet

Wat zocht verdachte?, Hof A-L 06.02.2014. 145

 

Protection of Civilians

Protection of Civilians (deel II): een aanvulling op de eerste verkenningen van het POC-concept in UNMISS. , door LTZ 1 (LD) mr. M.D. Fink.           189

 

Responsibility to Protect

Humanitaire interventie en the responsibility to protect: terug bij af? , door mr. Dr. G. Molier.      165

 

Seksueel geweld

Conflict-related Sexual Violence: Achievements and Challenges in International Criminal Law and the Role of the Military. door dr. mr. A.L.M. de Brouwer.     53

 

Soevereiniteit

The Status of Foreign Forces in Afghanistan post 2014, door kolonel dr. mr. J.E.D. Voetelink.    1

 

Onderzoek en Soevereiniteit, een conflict van internationale plichten? , door mr. J.J.M. van Hoek.  293

 

SOFA

The Status of Foreign Forces in Afghanistan post 2014, door kolonel dr. mr. J.E.D. Voetelink.    1

 

Tuchtproces

De feestende instructeur , Rb Ah 28.12.2012.            40

 

Vakvereniging               109

Vrijheid van vakvereniging voor Europese militairen, door mr. N. Hummel.

 

Verenigde Naties

Legal Advisor van 1 (NLD) MINUSMA Mali. “Tot hier, … en een beetje verder nog”. , door majoor mr. N.C. Rienks.         189

 

Protection of Civilians (deel II): een aanvulling op de eerste verkenningen van het POC-concept in UNMISS. , door LTZ 1 (LD) mr. M.D. Fink.           230

 

Het Rapport van ‘High-Level Independent Panel on Peace Operations’: Welke toekomst voor VN-vredesoperaties? , door prof. A. Pauwels.      221      

Vrijheid van meningsuiting

Deel I van Tweeluik over de vrijheid van meningsuiting: Gun de militaire ambtenaar zijn grondrecht van de vrijheid van meningsuiting, door KLTZ drs. H. Warnar.       74

 

Deel II van Tweeluik over de vrijheid van meningsuiting: “Haagse muilkorf” of malum necessarium: beperkingen op de ambtelijke vrijheid van meningsuiting vanuit juridisch perspectief, door drs. J.F.R. Boddens Hosang.          82

 

Vrijspraak en ontslag

Strafontslag in het AMAR? CRvB 23.10.2014.        104

           

Vrijspraak door de strafrechter is geen “nieuw feit” , CRvB 19.02.2015. 216

 

Wegenverkeerswet

Haastige spoed , Hof A-L 26.01.2015.                      208

 

Zorgplicht

Winterbanden, CRvB, 20.08.2015             325

Naar boven