Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
Publicatiedatum:01-10-2015Geldigheid:01-10-2015 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20151001 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2 Vervanging

De personele archiefstukken van het Ministerie van Defensie worden met ingang van 1 december 2013 vervangen met inachtneming van de beleidsregel en de instructie.

relaties0relaties0

Artikel 3 Reikwijdte

  • a.De vervanging wordt uitgevoerd conform de instructie voor alle personele archiefstukken die moeten worden opgenomen in het personeelsdossier;relaties0
  • b.Niet vervangen worden:
    • informatieobjecten met een rubricering hoger dan departementaal vertrouwelijk;
    • informatieobjecten betreffende deelnemers aan het Management Development-traject schaal 16 tot en met 18;
    • informatieobjecten betreffende personeelsleden van bijzondere eenheden zoals genoemd in het handboek.
    relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Waarborgen cultureel erfgoed, recht-en bewijszoekende burger, historisch onderzoek

Bij de vervanging worden de waarborgen, neergelegd in de selectielijst, de beleidsregel en de instructie in acht genomen met betrekking tot artikel 2, eerste lid onder c en d van het Archiefbesluit 1995.

relaties0relaties0

Artikel 5 Mandaat [Vervallen per 01-10-2015]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Het handboek wordt ter inzage gelegd bij het Ministerie van Defensie en raadpleegbaar gemaakt op de internetsite van het ministerie www.mindef.nl

’s Gravenhage
25 oktober 2013
De
Minister
van Defensie
J.A.
Hennis-Plasschaert
Naar boven