Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling identiteitsbewijs krijgsmacht
Geldigheid:27-12-1988 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling identiteitsbewijs krijgsmacht

Overwegende, dat het gewenst is uitvoering te geven aan artikel 17 van het Verdrag van Genéve betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, van 12 augustus 1949 (Trb. 1951, 74);

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
08-01-87 DAVB D86/404/28206 08-01-87
27-12-88 DAVB PB 88/1599/4366 27-12-88

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

a. "militair":de militair, een geestelijk verzorger daaronder begrepen,

  • in de zin van artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb. 519),
  • in de zin van artikel 1 van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231),
  • in de zin van de Dienstplichtverordening 1961 (Publicatieblad 1961, nr. 223) en van de Eilandsverordening van 20 september 1985 (AB 85-30);

b. "ambtenaar":de burgerambtenaar, zomede de arbeidscontractant, die met toepassing van artikel 2 van de Regeling inzake het lidmaatschap van de krijgsmacht van burgerambtenaren is aangewezen als lid van de krijgsmacht;

c. "commandant":

1° voor de militair in werkelijke dienst: de commandant van de formatie of eenheid waarbij de militair administratief is ingedeeld of in onderhoud is gesteld; of

2° voor de niet in werkelijke dienst zijnde militair: de commandant van de formatie of eenheid waarbij hij een mobilisatiebestemming heeft of het hoofd van de afdeling centrale personeelsinformatieverzorging van de Directie Personeel Koninklijke Landmacht; of

3° voor de ambtenaar: het bevoegd gezag in de zin van artikel 1, onder b, van de Regeling inzake het lidmaatschap van de krijgsmacht van burgerambtenaren, dan wel de door of namens dat gezag aangewezen functionarissen.

Artikel 2

Ingevoerd wordt het identiteitsbewijs krijgsmacht, hierna te noemen IBK. (1)

Artikel 3

Het IBK dient tevens als identiteitskaart bij krijgsgevangenenschap, zoals bedoeld in artikel 17 van het Verdrag van Genéve betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, van 12 augustus 1949 (Trb. 1951, 74).

Artikel 4

1. Aan iedere militair wordt bij opkomst in werkelijke dienst een IBK uitgereikt.

2. Aan de ambtenaar wordt bij aanwijzing als lid van de krijgsmacht een IBK uitgereikt.

Artikel 5

1. Een in werkelijke dienst zijnde militair die zich in die hoedanigheid moet legitimeren, doet dat door middel van het IBK.

2. De ambtenaar die zich in de hoedanigheid van lid van de krijgsmacht moet legitimeren, doet dat door middel van het IBK.

Artikel 6

De houder van het IBK is verantwoordelijk voor een goed beheer daarvan en moet misbruik ervan voorkomen. In geval van verlies of in het ongerede raken doet hij daarvan onverwijld aangifte bij de commandant.

Artikel 7

Het IBK, dat eigendom is van de staat der Nederlanden, is, met uitzondering van de achtergrondkleur op de foto, voor alle krijgsmachtdelen identiek en voorzien van (een) serieletter(s) en een nummer waaronder de uitgifte wordt verantwoord.

Artikel 8

De voorzijde van het IBK is uitgevoerd als voorgeschreven in de bijlage bij deze regeling. De tekst op de achterzijde mag per krijgsmachtdeel verschillen.

Artikel 9

Het IBK wordt vervangen, indien:

  1. de gegevens en/of achtergrondkleur op de foto niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid;
  2. de foto niet meer voldoende gelijkenis vertoont met de houder;
  3. het is beschadigd;
  4. het in het ongerede is geraakt.

Artikel 10

Het IBK wordt ingenomen en vernietigd indien de houder de status van militair verliest, dan wel indien de aanwijzing van de ambtenaar als lid van de krijgsmacht wordt ingetrokken.

Artikel 11

De krijgsmachtdelen zijn binnen het kader van deze regeling bevoegd eigen uitvoeringsbepalingen inzake vervaardiging en verantwoording vast te stellen.

Artikel 12

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling identiteitsbewijs krijgsmacht".

Bijlage

Bij het fotograferen van deze moederkaart zal als waarmerk het interservice-symbool volgens onderstaand model worden afgedrukt via de z.g. validationplate.


Voetnoten:

1. Defensie formulier nummer DF 622

Naar boven