Onderwerp: Bezoek-historie

Verzekeringsgeneeskundige protocollen
Geldigheid:10-02-2012 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verzekeringsgeneeskundige protocollen

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
27-06-08HDPP/200801173001-07-08
10-02-12HDPBS/2012001764Art. 201-07-08
   Art. 1, (nw) Bijlage 410-02-12

 

Gelet op artikel 2, zesde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen en op artikel 13, tweede lid van het Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen;

Artikel 1

Bij de vaststelling van de mate van invaliditeit met dienstverband als bedoeld in de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen worden ter nadere invulling van de War Pensions Committee-schaal (WPC-schaal) de volgende protocollen en richtlijn gehanteerd:

  1. het protocol voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, dienstverband en invaliditeit bij militairen (WIA/IP Protocol) gevoegd als bijlage 1;
  2. het protocol voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, dienstverband en invaliditeit bij militairen met een posttraumatische stress stoornis (PTSS Protocol), gevoegd als bijlage 2;
  3. het protocol voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, dienstverband en invaliditeit bij militairen met medical unexplained physical symptoms/lichamelijk onverklaarde chronische klachten na uitzending (MUPS/LOK Protocol), gevoegd als bijlage 3.
  4. de richtlijn Medische eindtoestand / Duurzame functionele invaliditeit, gevoegd als bijlage 4.

Artikel 2

1. De vaststelling van de mate van invaliditeit bij verzoeken ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling geschiedt aan de hand van de WPC-schaal.

2. Indien de toepassing van de in artikel 1 genoemde protocollen bij een herkeuring na de datum van inwerkingtreding van deze regeling leidt tot een lager invaliditeitspercentage blijft het oorspronkelijk vastgestelde invaliditeitspercentage van kracht.

3. Het gestelde in het tweede lid blijft buiten toepassing indien het een herkeuring betreft van een voorlopig vastgesteld invaliditeitspercentage.

4. Het gestelde in het derde lid blijft buiten toepassing indien sprake is van een eerste keuring en een of meerdere herkeuringen voor 1 juli 2008 en na die datum nog sprake is van een voorlopig vastgesteld invaliditeitspercentage en het invaliditeitspercentage binnen een relatieve bandbreedte van 20 procent stabiel is. In die situatie wordt op het moment van herkeuring na 1 juli 2008 het voorlopig vastgesteld invaliditeitspercentage omgezet in een definitief invaliditeitspercentage.

Artikel 3

Deze regeling treedt op 1 juli 2008 in werking.


Toelichting

In het kader van een verbetering van de zorg voor militairen die zijn geïnvalideerd ten gevolge van de uitoefening van de militaire dienst onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden, b.v. tijdens uitzendingen, is de afspraak gemaakt dat zij voortaan op één moment aan een verzekeringsgeneeskundig onderzoek zullen worden onderworpen om de aanspraken vast te kunnen stellen in het kader van de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Kaderwet militaire pensioenen voor de vaststelling van het invaliditeitspercentage voor het militair invaliditeitspensioen. Met de uitvoerder van de WIA, het UWV, is overeengekomen dat de WIA/IP keuring door een verzekeringsarts van het UWV en een verzekeringsarts van de uitvoerder van de bijzondere defensieregelingen van het ABP, onder behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid, op één moment op één locatie zal plaatsvinden. Om deze gecombineerde keuring te stroomlijnen is het protocol voor de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van arbeidsongeschiktheid, dienstverband en invaliditeit bij militairen (WIA/IP Protocol) ontwikkeld. Ingevolge artikel 13, eerste lid, van het Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen dient bij de vaststelling van de mate van invaliditeit te worden uitgegaan van de War Pensions Committee-schaal (WPC-schaal). De WPC-schaal kent geen bruikbare tabel aan de hand waarvan een percentage invaliditeit kan worden vastgesteld voor psychische aandoeningen met name wanneer sprake is van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Daartoe is het onderhavige PTSS-protocol ontwikkeld. Dit protocol vervangt hoofdstuk VII van de WPC-schaal. De WPC-schaal kent ook geen bruikbare tabel om de mate van invaliditeit vast te stellen indien sprake van medical unexplained physical symptoms/lichamelijk onverklaarde chronische klachten (MUPS/LOK) . Daartoe is bijgaand MUPS/LOK Protocol ontwikkeld. Voor beide protocollen geldt het WIA/IP protocol als uitgangspunt.

De protocollen zijn tot stand gekomen met behulp van externe deskundigen. Zij zijn ook ter kennisname gepresenteerd aan de centrales van overheidspersoneel. De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek heeft de protocollen positief beoordeeld en is van mening dat Defensie met deze protocollen op het gebied van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van psychische invaliditeit en lichamelijk onverklaarbare chronische klachten vooroploopt.

Voor de vaststelling van de mate van invaliditeit bij verzoeken om een invaliditeitspensioen ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling blijft de WPC-schaal van toepassing. Verzoeken ingediend na die datum worden beoordeeld aan de hand van de nieuwe protocollen. Daarnaast kan zich in de praktijk de situatie voordoen dat een herkeuring na ingangsdatum van deze regeling met toepassing van een van de genoemde protocollen leidt tot een lager invaliditeitspercentage. In die situatie blijft het oorspronkelijk vastgestelde percentage van kracht. Deze uitzondering geldt niet indien sprake is van een herkeuring in de situatie dat sprake is van een voorlopig vastgesteld invaliditeitspercentage. Een voorlopig invaliditeitspercentage wordt veelal vastgesteld in de situatie dat betrokkene nog onder behandeling is, dan wel er nog geen sprake is van een medische stabiele situatie. In genoemde situaties wordt ook geen bijzondere invaliditeitsverhoging toegekend. Na afronding van die behandeling, dan wel het bereiken van een medische stabiele situatie, kan het invaliditeitspercentage nog wijzigen en in voorkomend geval een bijzondere invaliditeitsverhoging worden toegekend.

De onderhavige protocollen worden middels deze ministeriele regeling geformaliseerd. Artikel 13, tweede lid van het Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen biedt daartoe de mogelijkheid. Ingevolge genoemd artikellid kan de Minister van Defensie in bepaalde gevallen afwijken van de WPC-schaal, dan wel aanwijzingen geven ter nadere invulling van de WPC-schaal. Onderhavige protocollen vormen die aanwijzingen.

De formele ingangsdatum van deze regeling wordt gesteld op 1 juli 2008. Een eerdere ingangsdatum is niet mogelijk aangezien de betrokken verzekeringsartsen eerst geschoold moeten worden in het toepassen van de onderhavige protocollen. Deze scholing wordt begeleid door externe deskundigen. Na verloop van tijd zal de toepassing van de protocollen worden geëvalueerd.

Naar boven