Onderwerp: Bezoek-historie

Toekennen van voorschotten (SB1402)
Geldigheid:09-03-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Inleiding

Deze beleidsregel beschrijft hoe de SVB omgaat met het verstrekken van voorschotten.

Toekennen van voorschotten

De SVB is op grond van artikel 4:95 Awb bevoegd om een voorschot te verstrekken voor zover redelijkerwijs geen twijfel hoeft te bestaan aan het recht op uitkering.

 

Beleid

De SVB maakt van deze bevoegdheid gebruik als het onderzoek naar de voor het recht op uitkering relevante gegevens nog niet is afgerond en:

  • de SVB binnen de wettelijke termijn niet definitief kan beslissen op de aanvraag, of
  • de financiële situatie van betrokkene het niet toelaat om te wachten op een definitieve beslissing.

De SVB bepaalt per individueel geval of zij een voorschot verstrekt. De SVB berekent de hoogte van het voorschot aan de hand van de beschikbare gegevens. Daarbij gaat zij uit van de informatie van betrokkene, tenzij er aanwijzingen zijn dat die informatie niet klopt.

 

Zodra het onderzoek naar de gegevens is afgerond, herziet de SVB de voorschotbeslissing met terugwerkende kracht in een definitieve beslissing. Als het voorschot te laag was, ontvangt betrokkene een nabetaling. Als het voorschot ten onrechte of te hoog was, vindt verrekening of terugvordering plaats (Zie SB1116).

REM

Voor de ingangsdatum van een voorschot op remigratievoorzieningen geldt het volgende beleid.

 

Beleid

De SVB verstrekt het voorschot vanaf de eerste dag van de maand ná die waarin de betrokkene heeft aangegeven te remigreren. De SVB herziet deze beslissing in een definitieve toekenning zodra uit de BRP blijkt dat hij uit Nederland is vertrokken.

Naar boven