Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvraag van uitkeringen (SB1401)
Geldigheid:09-03-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Inleiding

De beleidsregel legt uit in welke gevallen de SVB kinderbijslag of ouderdomspensioen toekent zonder aanvraag. Daarnaast beschrijft de beleidsregel hoe de SVB omgaat met aanvragen door erfgenamen.

AKW

Als een betrokkene nog geen kinderbijslag ontvangt, dan moet hij deze zelf aanvragen. De SVB attendeert een betrokkene op de mogelijkheid om kinderbijslag aan te vragen als hij na de geboorte van het eerste kind aangifte heeft gedaan bij de burgerlijke stand in Nederland.

 

Beleid

Na de geboorte van volgende kinderen kent de SVB automatisch kinderbijslag toe als betrokkene aangifte heeft gedaan in Nederland. De SVB gebruikt hiervoor gegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Bij fouten in de gegevensuitwisseling met de BRP, kent de SVB de kinderbijslag voor het volgende kind toe met een terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar. De SVB berekent deze termijn vanaf het moment waarop zij:

 

  •  de fout in de gegevensuitwisseling constateert; of
  •  van betrokkene hoort dat hij geen kinderbijslag voor het volgende kind heeft ontvangen.

 

Als een betrokkene meer dan een jaar na de geboorte van het volgende kind aangifte doet, dan kent de SVB de kinderbijslag toe met een terugwerkende kracht van maximaal een jaar. De SVB berekent deze termijn vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin de betrokkene aangifte heeft gedaan. De SVB ontleent deze termijn aan artikel 14 lid 3 AKW .

AOW

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a AOW bereiken, kunnen een (elektronische) aanvraag voor een ouderdomspensioen indienen. In bepaalde gevallen is een aanvraag niet nodig, omdat de SVB bevoegd is om een ouderdomspensioen ambtshalve toe te kennen.

 

Beleid

De SVB kent een pensioen ambtshalve toe als zij al een uitkeringsrelatie heeft met de betrokkene of zijn partner in het buitenland. Dit betekent dat de SVB een ouderdomspensioen ambtshalve toekent aan de volgende personen:

 

  • de jongere partner van de pensioengerechtigde, mits de pensioengerechtigde voor die partner een toeslag ontvangt;
  • de persoon die een nabestaandenuitkering ontvangt; of
  • de persoon die remigratievoorzieningen ontvangt en zijn partner.

Postume aanvraag

Een postume aanvraag is een aanvraag die een erfgenaam na het overlijden van de uitkeringsgerechtigde indient. De aanvraag kan ook worden ingediend door een executeur die van rechtswege gemachtigde is van de erfgenamen.

 

Beleid

Gelet op de aard van de uitkering wijst de SVB een postume aanvraag om AIO-aanvulling af.

De SVB wijst een aanvraag om ouderdomspensioen of nabestaandenuitkering door erfgenamen van gemoedsbezwaarden ook af. Erfgenamen van een gemoedsbezwaarde kunnen geen verandering brengen in een situatie die de gemoedsbezwaarde op grond van zijn overtuiging tot stand gebracht heeft.

Naar boven