Onderwerp: Bezoek-historie

Compensatieregeling vervallen hoge Anw-uitkering (SB1334)
Geldigheid:09-03-2023 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op 1 januari 2015 is de hoge Anw-uitkering vervallen. Deze uitkering voorzag in een Anw-uitkering van 90% van het wettelijk minimumloon voor nabestaanden met een ongehuwd kind dat jonger is dan achttien jaar en niet tot het huishouden van een ander behoort. Sinds het vervallen van deze hoge uitkering bedraagt de Anw-uitkering maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Nabestaanden die de hoge Anw-uitkering ontvingen, kunnen aanspraak maken op de alleenstaande-ouderkop (alo-kop) uit de Wet op het kindgebonden budget (Wet kgb) als zij aan de daarvoor geldende vereisten voldoen. De alo-kop voorziet in een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaanden met één of meer minderjarige kinderen. Eén van de vereisten voor het recht op de alo-kop is dat de alleenstaande verzekerd is voor de AKW. 

 

CRvB: ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats
Op 13 december 2019 heeft de CRvB geoordeeld dat het herzien van de Anw-uitkering van 90% naar 70% van het wettelijk minimumloon ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats oplevert, als een betrokkene enkel vanwege zijn woonplaats niet verzekerd is voor de AKW en daardoor niet in aanmerking komt voor de alo-kop. 
 

Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB biedt de SVB compensatie aan betrokkenen die zich in een vergelijkbare positie bevinden als de betrokkenen die procespartij waren. 

 

De voorwaarden voor compensatie
Als de betrokkene aan de volgende voorwaarden voldoet, bestaat recht op compensatie:

  • de betrokkene had op 31 december 2014 recht op een hoge Anw-uitkering;
  • de betrokkene was op 1 januari 2015 niet verzekerd voor de AKW; 
  • de betrokkene woonde op 31 december 2014 in een land buiten de EU/EER of Zwitserland;
  • de betrokkene heeft geen toeslagpartner in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir); en
  • het vermogen van de betrokkene ligt onder de vermogensgrens bedoeld in artikel 1, vierde lid Wet kgb.

 

De hoogte van de compensatie
De compensatie vindt plaats op maandelijkse basis en heeft materieel tot gevolg dat de oude hoge Anw-uitkering wordt hersteld. Bij de berekening van het totaalbedrag hanteert de SVB de fictie dat de Anw en het maximale compensatiebedrag één uitkering zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat als de betrokkene inkomen geniet of recht heeft op een pro rata Anw-uitkering, de SVB de bijbehorende berekeningen toepast op het totaalbedrag van Anw-uitkering en compensatie.

 

Beëindiging van de compensatie

Het recht op compensatie eindigt, als:

  • niet langer recht zou hebben bestaan op hoge Anw-uitkering, volgens de voorwaarden zoals die tot 1 januari 2015 golden; 
  • de betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden voor recht op Anw-uitkering; 
  • de betrokkene verhuist naar Nederland, een EU/EER-lidstaat of Zwitserland;
  • de betrokkene een toeslagpartner heeft in de zin van de Awir; of
  • het vermogen van de betrokkene boven de vermogensgrens bedoeld in artikel 1, vierde lid Wet kgb ligt.

 

Als zich na de beëindiging van het recht op compensatie een wijziging in de omstandigheden voordoet waardoor weer aan de voorwaarden wordt voldaan, dan herleeft het recht op compensatie niet. Uit de uitspraak van 21 april 2022 blijkt dat de CRvB het beleid over het niet herleven van de compensatie onderschrijft.

 

Toekomstige wetgeving
De SVB past haar hierboven vermelde beleid aan dan wel schaft de compensatie geheel af als wijzigingen in de wetgeving over de alo-kop daartoe aanleiding geven. 

Naar boven