Onderwerp: Bezoek-historie

Gelijkstelling met een Nederlander (SB1331)
Geldigheid:18-06-2020 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit artikel 11, eerste lid Participatiewet in samenhang met artikel 47a volgt dat recht bestaat op een AIO-aanvulling voor iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien.

Op grond van artikel 11, tweede lid Participatiewet wordt met een Nederlander gelijkgesteld de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000, met uitzondering van de gevallen, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG. Voor de vraag of een vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000, past de SVB het beleid in SB1029 over uitsluiting van verzekering op grond van de verblijfsstatus overeenkomstig toe.

Grondslag

Artikel 11, eerste en tweede lid Participatiewet

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB juni 2020

Naar boven