Onderwerp: Bezoek-historie

Archivering (SB4235)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB is verplicht om alle stukken die zich in een papieren of een elektronisch dossier bevinden als archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren (artikel 3 Archiefwet 1995). In de Archiefwet wordt niet aangegeven welke bewaartermijnen daarbij aangehouden moeten worden. Om zorg te dragen voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden dient de SVB op grond van artikel 5 Archiefwet 1995 een selectielijst op te stellen, waarin zij aangeeft welke archiefbescheiden zij bewaart en na welke termijn bescheiden voor vernietiging in aanmerking komen. De SVB heeft de bewaartermijn van papieren en elektronische dossiers van uitkeringsgerechtigden vastgesteld op vijf jaar nadat het recht op uitkering is beëindigd. Deze termijn houdt verband met de verjarings- en vervaltermijnen in het wettelijk stelsel van terugvordering en sancties. Een periode van vijf jaar wordt voldoende geacht voor de doeleinden van het toegankelijk houden van gegevens ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole.

Grondslag

artikel 1, sub c, onder 1, artikel 3 Archiefwet 1995

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven