Onderwerp: Bezoek-historie

Archivering (SB4235)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Niet meer geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB is verplicht om alle stukken die zich in een papieren of een elektronisch dossier bevinden als archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren (artikel 3 Archiefwet 1995). In de Archiefwet wordt niet aangegeven welke bewaartermijnen daarbij aangehouden moeten worden. De SVB hanteert als gedragslijn dat papieren en elektronische dossiers van uitkeringsgerechtigden minimaal vijf jaar worden bewaard nadat het recht op uitkering is beëindigd. De keuze voor deze periode houdt verband met de verjarings- en vervaltermijnen in het wettelijk stelsel van terugvordering en sancties. Een periode van vijf jaar wordt voldoende geacht voor de doeleinden van het toegankelijk houden van gegevens ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 1, sub c, onder 1, artikel 3 Archiefwet 1995

Besluit beleidsregels SVB 2007

Naar boven