Onderwerp: Bezoek-historie

Gegevensverstrekking door de SVB (SB4233)
Geldigheid:21-02-2019 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uitwisseling van persoonsgegevens kan voorkomen tussen de SVB en andere bestuursorganen in het kader van een wettelijke verplichting of in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak. Daarnaast kan het voorkomen dat om verstrekking van gegevens wordt verzocht door privaatrechtelijke organen. De SVB hanteert in dit kader bij verzoeken om gegevensverstrekking het volgende beleid.:

  • als de betrokkene daarvoor toestemming heeft verleend;
  • in het kader van een wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c AVG; of
  • in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e AVG.

De SVB hanteert hierbij het volgende beleid.

Gegevens worden door de SVB verstrekt voor zover de verstrekking geen onevenredige inbreuk maakt op de privacy van de persoon of personen van wie gegevens worden verstrekt én de verstrekking nodig is voor de uitvoering vanDe Wet SUWI bevat een publiekrechtelijke taak. Indien niet ten behoeveopsomming van een publiekrechtelijke taak om verstrekking van persoonsgegevens wordt verzocht, dan worden in beginsel alleen gegevens verstrekt indien opgevallen waarin de SVB de wettelijke plicht rust gegevensverplicht is om persoonsgegevens te verstrekken of door de persoon of de personen op wie de gegevens betrekking hebben toestemming is verleend. Op deze regel wordt echterIndien in een andere wet een uitzondering gemaakt alsverplichting voor de gegevensverstrekking moet worden geacht in het algemeen belangSVB is opgenomen om persoonsgegevens te zijn enverstrekken, acht de verstrekking geen onevenredige inbreuk maakt op de privacy van de persoon of personen op wie de gegevens betrekking hebbenSVB zich eveneens gehouden om hieraan te voldoen. Bij de toepassing van dit beleid worden de volgende regels in acht genomen.

In het geval dat op een verzoek om verstrekking van persoonsgegevens artikel 8, onder c Wbp van toepassing is, rust op de SVB een wettelijke verplichting om tot gegevensverstrekking over te gaan. De SVB zal daarom - behoudens in gevallen waarin onmiskenbaar sprake is van een onevenredige inbreuk op de privacy - overgaan tot verstrekking van de gevraagde gegevens indien het verzoekende orgaan heeft aangegeven dat deze dienen ter uitvoering van de taken die aan dat orgaan zijn opgedragen. De motivering die het verzoekende bestuursorgaan bij het verzoek verstrekt wordt - voor zover deze niet kennelijk doel mist - door de SVB niet getoetst.

Indien een bestuursorgaanIn uitzonderingsgevallen verstrekt de SVB persoonsgegevens aan een verzoek om verstrekking van persoonsgegevens indient waarop artikel 8, onder e Wbp van toepassing is, neemtander bestuursorgaan zonder dat zij daartoe wettelijk verplicht is. Dit betreft de situatie waarin het andere bestuursorgaan de SVB niet zonder meer aan datgegevens nodig heeft voor de vervulling van een onevenredige inbreuk op de privacy geen sprake is. Bij een dergelijk verzoek dienttaak van algemeen belang en het verzoekende bestuursorgaan daaromorgaan deze taak niet alleen melding te makenkan uitvoeren zonder de gegevens van het feit dat het verzoek geschiedt ter uitvoeringde SVB. Daarbij moet dit orgaan het doel van een publiekrechtelijke taak, maar dient dit orgaande gegevensverstrekking nader omschrijven en tevens aannemelijk te maken dat de inbreuk op de privacy niet onevenredig is. Hiertoe dient in ieder geval het doel van de gegevensverstrekking nader te zijn omschreven. De SVB toetst echter nietin dat geval of het doel waarvoor het andere bestuursorgaan de gegevens door het verzoekende orgaan op andere wijze zouden kunnen worden verkregen. Deze keuze houdt verbandwil gebruiken niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de doelstelling van ‘eenmalige gegevensverstrekking’ zoals verwoord in het actieprogramma Andere Overheid (www.andereoverheid.nl)SVB de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld. Deze doelstelling brengt met zich mee dat van de burger die persoonsgegevens aan de overheid heeft verstrekt niet telkenmale opnieuw wordt verlangd deze gegevens te verstrekkentoets volgt uit artikel 6, vierde lid AVG.

Ingeval een verzoek omBij verstrekking van persoonsgegevens niet dient ter uitvoeringgegevens in het kader van een publiekrechtelijke taak gaat de SVB restrictief om met verzoeken om gegevensverstrekking. In beginsel zal daarom aan een verzoek om gegevensverstrekking alleen worden tegemoetgekomen, indien op de SVB de wettelijke verplichting rustof de gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in gevalvervulling van een taak van algemeen belang, toetst de verklaring bedoeld in artikel 476 Rv,SVB of indien doorhet verzoek voldoet aan de personen op wie de gegevens betrekking hebben, toestemming is verleendeisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Indien echter wordt aangetoond datDaarnaast toetst de gegevensverstrekking het algemeen belang dient en tevens wordt aangetoond dat de gegevensverstrekking geenSVB of er geen sprake is van een onevenredige inbreuk maakt op de privacy van de betrokkenen, dan toetst de SVB of voldaan wordt aan de voorwaarden neergelegd in artikel 8, onder f en artikel 9, derde lid Wbpbetrokkene wiens persoonsgegevens het betreft.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 86, eerste lid onder a, c en e Wbp enAVG, artikel 6, vierde lid AVG, artikel 62, eerste lid Wet SUWI en artikel 73 Wet SUWI

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2007februari 2019