Onderwerp: Bezoek-historie

Gegevensverstrekking door de SVB (SB4233)
Geldigheid:21-02-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uitwisseling van persoonsgegevens kan voorkomen tussen de SVB en andere bestuursorganen:

  • als de betrokkene daarvoor toestemming heeft verleend;
  • in het kader van een wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c AVG; of
  • in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e AVG.

 

De SVB hanteert hierbij het volgende beleid.

De Wet SUWI bevat een opsomming van gevallen waarin de SVB verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken. Indien in een andere wet een verplichting voor de SVB is opgenomen om persoonsgegevens te verstrekken, acht de SVB zich eveneens gehouden om hieraan te voldoen.

In uitzonderingsgevallen verstrekt de SVB persoonsgegevens aan een ander bestuursorgaan zonder dat zij daartoe wettelijk verplicht is. Dit betreft de situatie waarin het andere bestuursorgaan de gegevens nodig heeft voor de vervulling van een taak van algemeen belang en het orgaan deze taak niet kan uitvoeren zonder de gegevens van de SVB. Daarbij moet dit orgaan het doel van de gegevensverstrekking nader omschrijven en tevens aannemelijk maken dat de inbreuk op de privacy niet onevenredig is. De SVB toetst in dat geval of het doel waarvoor het andere bestuursorgaan de gegevens wil gebruiken niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de SVB de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld. Deze toets volgt uit artikel 6, vierde lid AVG.

Bij verstrekking van gegevens in het kader van een wettelijke verplichting of de vervulling van een taak van algemeen belang, toetst de SVB of het verzoek voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast toetst de SVB of er geen sprake is van een onevenredige inbreuk op de privacy van de betrokkene wiens persoonsgegevens het betreft.

Grondslag

artikel 6, eerste lid onder a, c en e AVG, artikel 6, vierde lid AVG, artikel 62, eerste lid Wet SUWI en artikel 73 Wet SUWI

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019

Naar boven