Onderwerp: Bezoek-historie

Algemeen (SB4232)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 20-02-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het begrip 'verwerking van persoonsgegevens' als bedoeld in artikel 1 onder b Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet zeer breed worden uitgelegd en omvat elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot gegevens die betrekking hebben op een persoon. Ook het uitwisselen van persoonsgegevens tussen (bestuurs)organen valt onder dit begrip.

De bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens is geregeld in artikel 8 Wbp. Persoonsgegevens mogen blijkens die bepaling onder meer worden verwerkt in de volgende gevallen:

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven (artikel 8, onder a Wbp);
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (artikel 8, onder c Wbp);
  • Een bestuursorgaan dient over de gegevens te beschikken voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak (artikel 8, onder e Wbp).

Daarnaast bevat de Wet SUWI een wettelijke grondslag voor gegevensverwerking binnen delen van het socialezekerheidsdomein.

De SVB interpreteert de relatie tussen de Wbp en de Wet SUWI zo, dat met de bepalingen in de Wet SUWI voor het socialezekerheidsdomein nadere invulling wordt gegeven aan de in de Wbp gestelde voorwaarde dat gegevens slechts mogen worden verwerkt indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Grondslag

artikel 7 en artikel 8 Wbp en artikel 54, eerste lid, en artikel 62, eerste lid Wet  SUWI

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven