Onderwerp: Bezoek-historie

Algemeen (SB4232)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 21-02-2019 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4, onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het begrip 'verwerking van persoonsgegevens’ dient krachtens de Wbp' als bedoeld in artikel 4, onder 2 AVG moet zeer breed te worden uitgelegd en omvat elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot gegevens die betrekking hebben op een persoon (art. 1, onder b Wbp). Ook het uitwisselen van persoonsgegevens tussen (bestuurs)organen valt onder hetdit begrip.

De bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens is geregeld in artikel 8 Wbp6 AVG. Persoonsgegevens mogen blijkens die bepaling onder meer worden verwerkt indienin de betrokkene toestemming heeft gegeven (art. 8, onder a Wbp), indien de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen (art. 8, onder c Wbp) of als een bestuursorgaan over de gegevens dient te beschikken voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak (art. 8, onder e Wbp). Daarnaast bevat de Wet SUWI een wettelijke grondslag voor gegevensverwerking binnen delen van het socialezekerheidsdomein.volgende gevallen:

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven (artikel 6, eerste lid, onder a AVG);
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (artikel 6, eerste lid, onder c AVG);
  • Een bestuursorgaan dient over de gegevens te beschikken voor de vervulling van een taak van algemeen belang (artikel 6, eerste lid, onder e AVG).

Daarnaast bevat de Wet SUWI een wettelijke grondslag voor gegevensverwerking binnen delen van het socialezekerheidsdomein.

De SVB interpreteert de relatie tussen de WbpAVG en de Wet SUWI zo, dat met de bepalingen in de Wet SUWI voor het socialezekerheidsdomein nadere invulling wordt gegeven aan de in de WbpAVG gestelde voorwaarde dat gegevens slechts mogen worden verwerkt indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen (art. 8, onder c Wbp).

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 7 en4 AVG, artikel 8 Wbp en6 AVG, artikel 54, eerste lid, en artikel 62, eerste lid Wet
SUWI

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2009februari 2019

Naar boven