Onderwerp: Bezoek-historie

Elektronisch bestuurlijk verkeer (SB3231)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De artikelen 2:14, 2:15 en 2:16 Awb hebben betrekking op het elektronisch verkeer tussen burgers en bestuursorganen en voor het elektronisch verkeer tussen bestuursorganen onderling.

De SVB hanteert in het elektronisch verkeer met belanghebbenden de volgende gedragslijn.

De SVB spant zich in om belanghebbenden zoveel mogelijk in staat te stellen elektronisch met de SVB te communiceren. In een aantal gevallen kan via het internet een aanvraag om uitkering worden ingediend en kunnen wijzigingen worden doorgegeven. Waar deze mogelijkheid bestaat, is dat op de website van de SVB (www.svb.nl) aangegeven. Als bij behandeling van een via het internet ingediende aanvraag blijkt dat nader onderzoek nodig is, verzoekt de SVB de aanvrager zonodig alsnog een papieren aanvraagformulier in te vullen.

Wanneer de belanghebbende aangeeft dat hij langs elektronische weg met de SVB wil communiceren, stuurt de SVB berichten die daarvoor in aanmerking komen uitsluitend elektronisch. De SVB maakt bij het verzenden van berichten via de elektronische weg gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid.nl.

Als de SVB elektronisch een aanvraag ontvangt waarvoor de elektronische weg nog niet openstaat, licht zij de indiener van het bericht hierover binnen twee werkdagen in, onder verwijzing naar de schriftelijke procedure. De SVB merkt de aanvraag in dat geval aan als een onvolledige aanvraag (zie ook SB3195 over indiening en gegevensverstrekking).

Als de SVB langs elektronische weg een mededeling ontvangt die van invloed is op het recht op of de hoogte van een uitkering en de elektronische weg nog niet openstaat, verzoekt de SVB de belanghebbende zijn mededeling schriftelijk te doen. Als de SVB de schriftelijke mededeling ontvangt binnen twee weken na het daartoe strekkende verzoek, merkt de SVB de datum van binnenkomst van het elektronische bericht aan als ontvangstdatum.

De elektronische diensten van de SVB zijn, zolang een elektronische handtekening die aan alle wettelijke eisen voldoet nog niet voorhanden is, slechts toegankelijk voor burgers die in het bezit zijn van DigiD. DigiD is een gemeenschappelijk systeem voor overheidsinstellingen waarmee een belanghebbende zich kan identificeren. DigiD kan worden aangevraagd via de website van de SVB, of direct op de website van DigiD (www.DigiD.nl).

Indien een persoon per e-mail een algemene vraag stelt die het recht op of de hoogte van de uitkering niet kan beïnvloeden, is niet vereist dat hij zich identificeert met behulp van DigiD. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn het aanvragen van een folder of het opvragen van algemene, niet op een bepaalde persoon toegespitste informatie.

Grondslag

artikel 2:14, artikel 2:15 en artikel 2:16 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven