Onderwerp: Bezoek-historie

Bekendmaking bevindingen (SB3230)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB toetst haar handelen aan de algemene beginselen van behoorlijke gevalsbehandeling en wetsuitvoering. Het oordeel over de klacht luidt:

  • de SVB is niet bevoegd;
  • de indiener is niet-ontvankelijk;
  • de klacht is ongegrond;
  • de klacht is gegrond; of
  • er is geen oordeel mogelijk.

Indien de SVB een klacht gegrond verklaart, vermeldt zij in het schriftelijk oordeel over de klacht op welke wijze aan de voor klager onbevredigende situatie tegemoet is gekomen. Indien de SVB hieraan niet tegemoet kan komen, vermeldt zij waarom dit niet is gebeurd.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 9:12 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven