Onderwerp: Bezoek-historie

Horen (SB3229)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Horen  v

Beleidsregel

Aan het horen zijn geen wettelijke eisen gesteld. Het horen kan derhalve zowel telefonisch alsof in persoon geschiedenplaatsvinden. De SVB laat de keuze tussen deze twee mogelijkheden aan de klager. Bij het horen is altijd een medewerker betrokken van een hoger functieniveau dan het functieniveau waaropvan de gedraging plaatsvond diemedewerker wiens gedraging aanleiding gaf tot de klacht.

Wanneer isde SVB heeft afgezien van het horen wordt daarvanvan de klager motiveert zij dit in het schriftelijk oordeel gemotiveerd melding gemaaktover de klacht.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 9:10 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20082016

Wet- en regelgeving

Naar boven