Onderwerp: Bezoek-historie

Horen (SB3229)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Horen  v

Beleidsregel

Aan het horen zijn geen wettelijke eisen gesteld. Het horen kan derhalve zowel telefonisch alsof in persoon geschiedenplaatsvinden. De SVB laat de keuze tussen deze twee mogelijkheden aan de klager. Bij het horen is altijd een medewerker betrokken van een hoger functieniveau dan het functieniveau waaropvan de gedraging plaatsvond diemedewerker wiens gedraging aanleiding gaf tot de klacht.

Wanneer isde SVB heeft afgezien van het horen wordt daarvanvan de klager motiveert zij dit in het schriftelijk oordeel gemotiveerd melding gemaaktover de klacht.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 9:10 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20072016

Wet- en regelgeving

Naar boven