Onderwerp: Bezoek-historie

Buiten behandeling laten (SB3228)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 9:8 Awb geeft de SVB in een aantal gevallen de bevoegdheid om een klacht die voldoet aan de vereisten van artikel 9:4 Awb niet in behandeling te nemen.

Ten aanzien van een klacht over een gedraging die meer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, hanteert de SVB het volgende beleid. De SVB neemt een dergelijke klacht met toepassing van de artikelen 9:5 tot en met 9:12a Awb in behandeling als redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de klager pas na verloop van een jaar aanleiding heeft om een klacht in te dienen (bijvoorbeeld omdat aan hem verstrekte informatie pas dan relevant wordt). Andere klachten die betrekking hebben op een gedraging die meer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, neemt de SVB in beginsel wel in behandeling, maar de procedurele voorschriften vervat in de Awb zijn daarbij niet van toepassing.

Op grond van artikel 9:8, tweede lid Awb is de SVB ook bevoegd om een klacht buiten behandeling laten van een klacht indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende zijn. De SVB maakt van deze bevoegdheid terughoudend gebruik.

In de overige gevallen bedoeld in artikel 9:8 Awb hanteert de SVB het beleid dat zij een klacht buiten behandeling laat, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Wet- en regelgeving

Naar boven